Aylık arşiv 30/09/2021

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde Beyan Dönemleri

2021 Yılı için;

1.Dönem ) Ocak-Şubat-Mart              –  30 Nisan 2021 Tarihine kadar ,

2.Dönem ) Nisan-Mayıs-Haziran       –  31 Temmuz 2021 Tarihine kadar,

3.Dönem ) Temmuz-Ağustos-Eylül   –  31 Ekim 2021 Tarihine kadar,

4.Dönem ) Ekim-Kasım-Aralık          –  31 Ocak 2022 Tarihine kadar ,

Vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının hazırlayıp yayınladığı

Geri Kazanım Katılım Payı (Gekap) Uygulama Rehberine (Güncelleme 03/12/2020) ulaşmak için aşağıda ki linki tıklayabilirsiniz

https://www.ismmmo.org.tr/dosya/1738/Mevzuat-Dosya/01072020-gekap-rehberi.pdf

22 Mart 2020 tarihli 31076 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan “ Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) “ ile Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin dönemlerinde değişiklik yapılmıştır. İlgili tebliğ de “ “ MADDE 4 – (1) 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

(2) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

(3) 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir.

(4) 2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

  1. a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.

  2. b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

(5) 2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

  1. a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

  2. b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

  3. c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

(6) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

(7) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir. “ ibaresi yer almaktadır.

Benzer Kavramlar   :

Poşet beyannamesi

Poşet beyannamesi dönem

Geri Kazanım beyannamesi dönemler

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde dönemler

Poşet beyannamesi ne zaman verilir

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi ne zaman verilir

Poşet beyanı zaman

Poşet beyanı ne zaman

Mali Takvim – Beyanname ve Bildirim Dönemleri

Aşağıda ki linki tıklayarak beyanname ve bildirim dönemlerini görüntüleyebilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/vergi-takvimi

 

Benzer Kavramlar :

KDV ne zaman verilir

KDV beyannamesi ne zaman verilir

Muhtasar ne zaman verilir

Muhtasar Beyanname ne zaman verilir

Beyanname takvimi

Beyanname dönemleri

Beyanname zaman

Beyanname süre

Poşet beyannamesi ne zaman verilir

Geri kazanım payı beyannamesi ne zaman verilir

Geri kazanım payı beyanname takvimi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

İlgili Tebliği görüntülemek için aşağıda ki linki tıklaya bilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210614-17.pdf

” V-MATRAH VE VERGİ ARTTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER ” yayımlanan tebliğin 86. sayfasından başlamaktadır.

  • Yıllık Beyannamede Birden Çok Gelir Unsuru Bulunan Mükelleflerde Matrah Arttırımı  ile ilgili husus 1 nolu Tebliğin 90. sayfasında yer almaktadır. ” ae) Özellik arz eden durumlar ” kısmında……Verdikleri yıllık gelir vergisi beyannamesinde birden fazla gelir unsuru bulunan mükellefler, matrah artırımlarını yıllık beyannamelerinde yer alan toplam matrah üzerinden yapacaklar, gelir unsurlarının bir kısmı itibariyle artırımda bulunmayacaklardır.” ibaresi yer almaktadır.
  • Yıllık Gelir vergisi Beyannamesine İlişkin Matrah Artırımı – 1 nolu Tebliğin 88. sayfasında yer almaktadır.
  • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Matrah Artırımı – 1 nolu Tebliğin 98. sayfasında yer almaktadır.
  • D- Katma Değer Vergisinde Artırım – 1 nolu Tebliğin 119. sayfasında yer almaktadır.
  • Matrah artırımı asgari limitleri  – 1 nolu Tebliğin 89. sayfasında yer almaktadır.

Benzer Kavramlar :

KDV matrah artırımı

KDV matrah arttırımı

KDV vergi artırımı

KDV vergi arttırımı

Farklı gelir unsurları

Birden çok geliri olanlarda matrah artırımı

Birden fazla gelir beyan edenler

Farklı gelir unsurlarını beyannamesinde beyan edenlerde matrah artırımı

Matrah artırımı tebliği 1

Matrah artırımı genel tebliği 1

Matrah arttırım tebliği 1

Matrah arttırım genel tebliği 1

Matrah ve Vergi Arttırım Rehberi Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Yayımlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Matrah ve Vergi arttırım rehberine aşağıda ki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/7326_Matrah.pdf

Benzer Kavramlar :

Matrah arttırımı

Vergi arttırımı

Vergi yükseltme

Matrah arttırımı nasıl yapılır

Matrah arttırımı nasıl yapabilirim

Vergi arttırımı nasıl yapılır

Vergi arttırımı nasıl yapabilirim

Vergi incelemesine girmemek için

Defter incelemesine girmemek için

Google, Youtube gibi internet sitelerine yüklenen videoların izlenmesine ilişkin olarak elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi

Konu ile ilgili özelgeye aşağıda ki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/google-youtube-gibi-internet-sitelerine-yuklenen-videolarin-izlenmesine-iliskin-olarak-elde-edilen

 

 

Benzer Konu ve Kavramlar :

Youtube videolarının yayınlanmasından elde edilen gelirin vergilendirilmesi

Youtube videolarının izlenme gelirleri

Youtube video vergilendirme

Youtube video geliri vergilendirme

Youtube geliri vergilendirme

 

 

 

 

Yurtdışı Faturalarının Ba – Bs Formlarında Bildirilmesi

396 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince, ” Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde “1111111111”, ihracat işlemlerinde ise “2222222222” olarak kodlanacaktır.”

Aşağıda ki link tıklanarak 396 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ulaşabilirsiniz.

 

https://www.gib.gov.tr/node/88551

Benzer Konu veya Kavramlar   :

İthalat Ba bildirim

İthalat fatura Ba bildirim

İhracat Bs bildirimi

İhracat fatura Bs bildirimi

yurtdışı fatura ba bs bildirim

yurtdışı fatura ba bildirim

yurtdışı fatura bs bildirim

 

Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.

    25 Ocak 2021 tarihli 31375 sayılı resmi gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523) ile aylık olarak düzenlenmekte olan Ba Formu – Bs Formlarının hazırlanmasında değişikliğe gidilmiş olup Temmuz/2021 dönemine ait olup Ağustos/2021 döneminde verilmekte olan Ba-Bs formlarına elektronik belgeler dahil edilmeyecektir.

523 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinden alıntı

“ Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

Örnek 1. Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan A işletmesine 2021/Kasım dönemi içerisinde, B firması tarafından KDV hariç 4.800 TL tutarında e-Arşiv Fatura ve her biri 150 TL tutarında 2 adet kâğıt ortamında fatura düzenlenmiştir. Söz konusu mükellefe, aynı ay içerisinde B firmasınca düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç (4.800+150+150) 5.100 TL olduğundan, A işletmesi B firmasından yaptığı alımlara ilişkin olarak 2021/Kasım dönemi Form Ba bildiriminde sadece kâğıt ortamında düzenlenen 2 adet belgeyi, KDV hariç toplam 300 TL olarak bildirecektir.

Diğer taraftan, B firması A işletmesine yaptığı satışlara ilişkin olarak 2021/Kasım dönemi Form Bs bildiriminde elektronik ortamda oluşturduğu belgeyi dikkate almayacak, elektronik ortamda ve kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarlarının 5.000 TL’yi geçmesi nedeniyle, sadece kâğıt ortamında düzenlediği 2 adet belgeyi, KDV hariç toplam 300 TL olarak bildirecektir.”

 

3.2.4. Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

 

Kişisel ekleme…

Uygulama bilanço usulünde defter tutmakta olan mükellefleri ilgilendirmektedir. Bilanço usulünde defter tutan mükellefler aynı ay içerisinden aynı mükellef veya aynı kişiden yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının KDV hariç tutarının 5.000 TL ve üzerinde olması durumunda Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile ilgili dönem KDV beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar vermeleri gerekmektedir. Aynı şekilde aynı ay içerisinden aynı mükellef veya aynı kişiye yapmış oldukları mal ve hizmet satışlarının KDV hariç tutarının 5.000 TL ve üzerinde olması durumunda Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) bildirimi ilgili dönem KDV beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar vermeleri gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523)’ü görüntülemek için aşağıda ki linki tıklayabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210125-11.htm

Konu ile ilgili TÜRMOB yazısına ulaşmak için aşağıda ki linki tıklayınız

https://www.turmob.org.tr/ebulten/mevzuatsirkuleri/2021/34-2021.pdf

 

 

Benzer Konu ve Kavramlar   :

Ba Bs Formları

Ba Formu Bs Formu

elektronik belge ba bs

elektronik belge dahil edilmeyecek

elektronik belgeler ba ya dahil edilmeyecek

elektronik belgeler bs ya dahil edilmeyecek

elektronik belgeler ba formuna dahil edilmeyecek

elektronik belgeler bs formuna dahil edilmeyecek

Ba formu ile ilgili son düzenleme

Bs formu ile ilgili son düzenleme

Ba formunda değişiklik

Bs formunda değişiklik

 

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 12 Mayıs 2010 tarihinde 27579 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliğini görüntülemek için aşağıda ki linki tıklayınız.  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/05/20100512-3.htm

Unutulmamalıdır ki Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği daha sonra resmi gazete yayımlanan muhtelif yönetmelik değişikliği ile değişikliğe uğramıştır.

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

18 Ağustos 2021 – 31572 sayılı Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210818-1.htm

 

 

 

 

 

 

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..