Kamyon ile nakliyecilik yapmaktayım. K1 Yetki Belgesinin yenilenmesi hakkında bilgi verir misiniz ?

25.11.2011 tarihi itibariyle kamyonlar için K1 Yetki Belgesi Fiyatı 14.244,00 TL dir.

Yetki Belgelerini süresinin bitim tarihinden 60 gün öncesine kadar Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeniz halinde yetki belgesinin geçerli ücretinin %5’ini, ödeyeceksiniz.  14.244,00 x %5 = 712,20 TL
• 60 gün sonrasına kadar Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeniz halinde yetki belgesinin geçerli ücretinin %5’ini, ödeyeceksiniz. 14.244,00 x %5 = 712,20 TL
• 61- 90. gün arasında Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeniz halinde yetki belgesinin geçerli ücretinin %50’sini,ödeyeceksiniz.  14.244,00 x %50  = 7.122,00 TL

Yenilenecek Yetki Belgelerinden ücret alınması hususunun dayanağı 8527 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 33. Maddesidir. İlgili madde “Ücretler “ başlığını taşımakta olup “ Madde 33 – Verilecek yetki belgeleri ve taşıt kartlarından ücret alınır. Ücreti alınmadan yetki belgeleri ve taşıt kartları verilmez. Yetki belgesinin yenilenmesinde ve zayiinde ücretin % 15’i alınır. Unvan değişikliği, adres değişikliği ve benzeri nedenlerle süresi bitmeden yenilenen belgelerden ücret alınmaz.

Bu ücretler, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.” ….ifadeleri ile madde devam etmektedir.

 

Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27255 olan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 18. Maddesinde de Yetki belgelerinin yenilenmesi sürecinden bahsedilmektedir.

“ Yetki belgelerinin yenilenmesi süreci

MADDE 18 – MADDE 18- (1) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin yenilenmesi için; yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler. Yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, yetki belgesinin bitim tarihinden önce ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

(2) (Değişik: RG 10/8/2011-28021) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren:

a) 60 gün içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 60 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

            b) 61 inci gün ile 90 ıncı gün arasında Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde ise; yetki belgesi, yenileme ücreti ödeme tarihindeki geçerli tam ücretin yarısı olarak alınır ve bu ücretin ödendiği tarih esas alınarak yetki belgesi yenilenir. Söz konusu yenileme ücretinin belirtilen 61 inci gün ile 90 ıncı gün arasında ve ödeme tarihinde geçerli ücret esas alınarak ödenmiş olması şarttır.

            (3) (Değişik: RG 10/8/2011-28021) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen süreler içinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilir.

(4) (Değişik: RG 10/8/2011-28021) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan süreler, sadece yetki belgesi yenileme hakkı olup; bu süreler bu durumdaki kişilere faaliyette bulunma hakkı vermez.”

Aşağıdaki metin www.istanbul.ubak.gov.tr web adresinden alınmıştır.

 “ Yetki Belgelerinin YENİLEME işlemleri devam etmektedir. Bölge Müdürlüğümüzden yetki belgesi alan mükelleflerimizin yetki belgelerinin bitim tarihinden önce Bölge Müdürlüğümüze müracaat ederek yetki belgelerinin YENİLEME işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) 18’inci maddesi gereği, yetki belgesi bitim tarihinden;
• 60 gün öncesine kadar Bölge Müdürlüğümüze müracaat etmeniz ve yetki belgesinin geçerli ücretinin %5’ini,
• 60 gün sonrasına kadar Bölge Müdürlüğümüze müracaat etmeniz ve yetki belgesinin geçerli ücretinin %5’ini,
• 61- 90. gün arasında Bölge Müdürlüğümüze müracaat etmeniz ve yetki belgesinin geçerli ücretinin %50’sini,
bildirilecek ödeme numarası ile Vakıflar veya Ziraat Bankalarının herhangi bir şubesine yatırmanız halinde, yetki belgenizin geçerlilik tarihinin 5 yıl daha uzatılması mümkün bulunmaktadır.

Yetki belgelerinin geçerlilik tarihinin bitiminden sonraki 90 gün içerisinde YENİLEME işlemi yapılmayan yetki belgeleri iptal edilecektir.

Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, belirtilen süreler içinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilir.
Yukarıda belirtilen süreler, sadece yetki belgesi yenileme hakkı olup; bu süreler bu durumdaki kişilere faaliyette bulunma hakkı vermez.”

Bir cevap yazın