Ticari Kazanç Hükümlerine Tabi Şahıs İşletmesiyim. Personelime Ödediğim Kıdem Tazminatını Gider Yazılabilir miyim?

Ticari Kazanç Hükümlerine Tabi Şahıs İşletmesiyim. Personelime Ödediğim Kıdem Tazminatını Gider Yazılabilir miyim?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 40. maddesi ” İndirilecek Giderler ” başlığını taşımakta olup 40/3’üncü madde de ” İşle ilgili olmak şartiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar; ” hükmü yer almaktadır. İlgili madde gereği çalışanlara ödenen kıdem tazminatı gider olarak kullanılabilir.

Kurumlar vergisi mükellefleri açısından kıdem tazminatının kullanılıp kullanmayacağına gelince 5520 Kurumlar Vergisi Kanunun 6. maddesi ” Safî kurum kazancı ” başlığını taşımakta olup ikinci bent de ” Safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır. Ziraî faaliyetle uğraşan kurumların bu faaliyetinden doğan kazançlarının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 59 uncu maddesinin son fıkra hükmü de dikkate alınır. ” denilmektedir. Kıdem tazminatı için Gelir Vergisi Kanunda geçen hükümler kurumlar vergisi kanunu kapsamında da geçerlidir.

Bu kapsamda ki işverenler henüz ödememiş oldukları kıdem tazminatını gider olarak yasal defterlerine yazabilirler mi?

Konu ile ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 07.06.2021 tarihli ve ” Çalışanlara ödenecek kıdem tazminatın hangi dönemde gider yazılacağı hk. ” konulu özelgesi mevcut olup ilgili özelge gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra sonuç bölümünde “

Buna göre, çalışanlarınıza ödeyeceğiniz kıdem tazminatlarının ticari kazancınızdan indirim konusu yapılabilmesi hususunda 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde özel bir hüküm bulunmamakla birlikte, aynı maddenin 3 üncü bendi çerçevesinde ticari kazancın tespitinde kıdem tazminatlarının gider olarak indirilebilmesi için İş Kanununa göre işçinin kıdem tazminatına hak kazanması ve hak edilen kıdem tazminatının da işçiye ödenmiş olması gerekir. Tahakkuk etmiş olsa da ödenmemiş kıdem tazminatlarının gider yazılması mümkün değildir.

 

Bu minvalde, iş akitleri tarafınızdan sonlandırılan çalışanlarınıza faaliyetinizi sonlandırdığınız 31/03/2019 tarihinden sonra (30/12/2019 tarihinde) ödeyeceğiniz kıdem tazminatı tutarlarını, mükellefiyetinizin sona ermesi dolayısıyla yasal defter kayıtlarınızda göstermeniz mümkün bulunmadığından ödemiş olduğunuz kıdem tazminatı tutarlarının  ticari kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılamayacağı tabiidir. ” denilmektedir.

Altta ki linki tıklayarak özelgeye ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/calisanlara-odenecek-kidem-tazminatin-hangi-donemde-gider-yazilacagi-hk

 

Sözleşmesi feshedilen işçiler için hesaplanan kıdem tazminatının bir kısmının, ileriki tarihte ödenmesi için senet düzenlenmesi durumunda, kıdem tazminatlarının ne zaman gider yazılacağı.

Kurum kazancının tespitinde, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.

Şirket tarafından eski çalışan personeline yapılacak kıdem, ihbar tazminatı vb. ödemelerin hangi dönemde gider yazılacağı.

İş akdi feshedilen işçiye ödenecek olan kıdem ve ihbar tazminatlarının hangi dönemde gider yazılacağı.

İş akdi feshedilen işçiye arabuluculuk müessesesinden yararlanılması sonucunda ödenen tutarlardan gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı.

Ücret ödemelerinde gelir vergisi ve damga vergisi istisnası

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..