Aylık arşiv 28/05/2021

Soru : Yabancı para üzerinden yapılan kira tahsilatlarında yabancı para değerlemesi nasıl yapılır?

Cevap : Yabancı para (döviz) üzerinden yapılan tahsilatlar, tahsilatın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak TL’ye çevrilir.

 

https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yayinlar/kira-geliri-elde-edenler-icin-yillik-gelir-vergisi-beyanname-duzenleme

Döviz cinsinden kiraya verme işlemlerinde tahsilatın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak gayri safi hasılat belirlenir. Borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığı tarafından saptanan kur üzerinden Yeni Türk Lirası’na çevrilir.

Benzer soru ve kavramlar :

Yabancı para tahsilatı değerleme

Dövizli kira tahsilatı

Yabanacı para değerleme

Yabancı para kira tahsilatı önemli

Soru : Gelecek yıllara da sarkan araç sigorta giderleri nasıl giderleştirilir?

Cevap : Oniki aylık peşin ödenen sigorta poliçelerinin düzenlediği yıla ait kısmı içinde bulunulan yılda gelecek yıla ait olan kısmı ise takip eden yılda yasal defterlere gider olarak yazılır.

Konu ile ilgili olarak;

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının

07.12.2016 tarihli

62030549-120[39-2015/855]-239534  sayılı

“ Gelecek yılı da kapsayan kasko-poliçe ödemelerinin hangi  dönemin gideri olacağı hakkında “ konulu özelgesinde “nakliyecilik faaliyetinde kullanılan araç ile ilgili cari hesap döneminde ödenmiş bulunan ve gelecek vergilendirme dönemlerini ilgilendiren sigorta tutarlarının cari hesap dönemine ait kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamakta olup, gelecek hesap dönemini de kapsayacak şekilde peşin olarak yapılmış olan kasko ve zorunlu trafik sigortası harcamalarının cari yıla ait olan bölümünün işletme hesabı defterinin giderler kısmına kaydedilmesi, bu harcamalardan sonraki yıla ait olan bölümlerin ise gelecek yılda işletme hesabı defterine gider olarak kaydedilmesi gerekmektedir. “ denilmektedir.

https://www.gib.gov.tr/gelecek-yili-da-kapsayan-kasko-police-odemelerinin-hangi-donemin-gideri-olacagi-hk

Benzer konu ve kavramlar   :

Peşin ödenen poliçe giderlerinin giderleştirilmesi

12 aylık poliçenin giderleştirilmesi

oniki aylık poliçenin giderleştirilmesi

erken ödenen poliçe gideri

peşin ödenen poliçe gideri

peşim ödenen sigorta gideri

Soru : Peşin ödenen Finansal Kiralama bedelleri KDV’ye tabi midir?

Cevap : Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığının18/07/2011 tarihli B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/19-86 sayılı ve Finansal Kiralama İşlemlerinde peşin ödenen bedelin katma değer vergisine tabi olup olmadığı konulu özelgesinde “ … Buna göre, finansal kiralama işlemleri KDV ye tabi olup, finansal kiralama sözleşmesinde belirtilen bedel üzerinden vergilendirme dönemleri itibariyle KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir. Bedelin bir kısmının fatura düzenlenmek suretiyle peşinat olarak alınması durumunda da bu bedel üzerinden KDV hesaplanarak finansal kiralama şirketi tarafından beyan edileceği tabiidir.” Denilmektedir.

Benzer Konu ve Sorular :

Peşin ödenene finansal kiralama bedelleri kdv ye tabi mi

Finansal kiralama peşin kdv

Finansal kiralama peşin ödeme kdv

Leasing peşim ödeme kdv

Konu : Mal Teslimlerinde ve Hizmet İfalarında 7 Gün İçerisinde Fatura Düzenlenme Zorunluluğu ve 7 Günlük Sürenin Hesabında Başlangıç Tarihi

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 231/5. maddesinde ” 5. (Değişik: 4/12/1985-3239/20 md.) Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. (Ek cümle:29/4/2021-7318/1 md.) Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal veya hizmetin nev’i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, bu süreyi indirmeye ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Bu süreler içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. ” denilmek suretiyle mal teslimi ve hizmet ifalarında yedi gün içinde fatura düzenlenmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Konu ile ilgili Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 08.07.2014 tarihli 64597866-105[231-2014]-104 sayılı özelgesinde “ Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler uyarınca, mal teslimi ve/veya hizmet ifalarına ilişkin belge düzeninde sürenin gün olarak belirlenmesi sebebiyle 7 günlük sürenin hesabının,  malın teslimi veya hizmetin yapıldığı ilk gün hesaba katılmadan takip eden günden başlaması gerekmektedir.

Buna göre; örneğin 17/5/2014 tarihinde düzenlenen sevk irsaliyesi ile teslim edilen mallara ilişkin faturanın 24/5/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) düzenlenmesi gerektiği tabiidir.” Denilmektedir.

İlgili özelgeye altta ki yazıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/node/100547

 

 

Benzer konu ve kavramlar          :

Fatura düzenlenmesinde süre

Fatura düzenleneme de gün sayısı

Fatura süre zorunluluk

Fatura zaman zorunluluk

Fatura düzenleme de süre

Fatura süre

Faturada zaman

Fatura zorunluluk

Fatura ne zaman düzenlenir

fatura düzenlemede zaman

fatura düzenlemede süre

fatura ne zaman düzenlenir

fatura düzenlenmesinde süre

Konu : 3.000 TL Esnaf Hibe Desteğinden Faydalanacakların Faaliyet Kodu Listesi

3.000 TL Esnaf Hibe Desteğinden Faydalanacakların meslek Kodu Listesi

3.000 TL LİK ESNAF HİBE DESTEĞİ ALACAKLARIN FAALİYET KODU LİSTESİ – 25.05.2021

Konu : 5.000 TL Esnaf Hibe Desteğinden Faydalanacakların Faaliyet Kodu Listesi

5.000 TL Esnaf Hibe Desteğinden Faydalanacakların meslek Kodu Listesi

Ticaret Bakanlığının 5.000 TL lik esnaf hibe desteği alacakların meslek kodlarını aşağıda ki listeden görebilirsiniz.

5.000 TL TİCARET BAKANLIĞI ESNAF HİBE DESTEĞİ FAALİYET KODU LİSTESİ – 25.05.2021

Konu : Esnaf Hibe Desteğine Nasıl Başvururum

Aşağıda ki yazı tıklanarak e devlet sistemi üzerinden esnaf hibe desteğine nasıl başvuru yapılacağını görebilirsiniz.

TİCARE BAKANLIĞININ ESNAF HİBE DESTEĞİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR – 25.05.2021

Benzer kavramlar       :

esnaf destek

hibe yardımı

Ticaret bakanlığı hibe desteği

esnafa yardım

esnaf desteği

esnaf için destek

e devlet esnaf desteği

e devlet hibe

e devlet yardım

e devlet hibe desteği

e devlet yardım tamirci

e devlet hibe kaportacı

e devlet hibe taksici

Konu : Sokağa Çıkma Yasağı Sürecinde Muafiyet Kapsamında ki İşveren Veya Çalışanların İzin Yazısı Alması

Sokağa çıkma yasağı döneminde muafiyet kapsamında ki işyeri ve çalışanları için başvuru süreci ve belge oluşturma işlemini aşağıda ki yazıyı tıklayarak Pdf formatında görüntüleyebilirsiniz.

İZİN YAZISI ALIMI – SMMM YAKUP ÜÇKARDEŞ – 06.05.2021

Benzer kavramlar     :

İzin yazısı talebi

İçişleri bakanlığı izin yazısı

İzin yazısı nasıl alınır

İzin yazısı nereden alınır

Sokağa çıkma yasağı izin yazısı

Sokağa çıkma müsade yazısı

Sokağa çıkmak için gerekli belge

Çalışmak için izin yazısı

İzin yazısını kimler alacak.

İzin yazısını kimler alır

Konu : E-Arşiv Fatura İptal Edilebilir mi?

Gib Portal üzerinden düzenlenen 5.000/30.000,00 kapsamında ki faturalar düzenleyenler tarafından Gib Portal üzerinden iptal edilebilmesine yönelik uygulama 01.05.2021 tarihi itibariyle başlamıştır. İptalin nasıl yapılacağına ilişkin Pdf formatında ki belgeyi paragrafın altında ki yazıyı tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

E ARŞİV FATURANIN İPTALİ – 06.05.2021

Soru : Hatalı olduğunu sonradan fark ettiğimiz fatura için Gib Portal sistem üzerinden iptal talep ettiğimiz halde alıcısına ulaşamadığımız için iptal işlemini alıcıya onaylatamazsak hatalı faturanın iptalini nasıl gerçekleştirebiliriz.

Cevap : (earsiv@gelirler.gov.tr ‘nin cevabı – 06.05.2021) Alıcı onaylamadığı taktirse iptal işlemi gerçekleştirilmez ve iki tarafında kayıtlarında yer alır. Harici yollardan (noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile) itirazda bulunulabilir .

Teşekkür ederim.

Benzer terimler/konular      :

e arşiv fatura iptali

earşiv fatura iptali

e arşiv fatura nasıl iptal edilir

e arşiv fatura nasıl iptal olur.

earşiv fatura nasıl iptal edilir

earşiv fatura nasıl iptal olur.

Alıcıya ulaşamama durumunda fatura iptali

 

Konu : Takografın Amortisman Oranı Kaç dır?

Gelir idaresi başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğünün, mükellefin müracaatı üzerine vermiş olduğu 31.03.2020 tarihli 11395140-105[VUK-1-22473]-E.322549 sayılı “ Takoğraf cihazının amortisman oranı hk. “ konulu özelgesinde araçlara takılan takograf ölçüm cihazının amortisman kodunun  ” 3.36. Ölçüm cihazları ” sınıfında olduğu faydalı ömrünün 5 yıl, amortisman oranı ise % 20,00 olduğu belirtilmiştir.

Takograf : Taşıtın hızını ve aldığı yolu ölçmeye yarayan aygıttır.

Özelgenin Linki

https://www.gib.gov.tr/takograf-cihazinin-amortisman-orani-hk

 

Benzer Kavramlar         :

Takograf amortismanı

Takograf amortisman oranı

Takograf amortisman değeri

Takograf yıpranma süresi

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..