Değer Artış Kazancı Nedir?

Değer Artış Kazancı Nedir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80. maddesi ” Değer Artışı Kazançları ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de ” Değer artışı kazançları:
Mükerrer Madde 80 – (Mülga: 22/7/1998-4369/82 md.; Yeniden düzenleme:7/1/2003-4783/4 md.)
Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı
kazançlarıdır.
1. (Değişik: 30/12/2004-5281/27 md.) İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam
mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç,
menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan
kazançlar.
2. 70 inci maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira
beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
3. Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî
mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
5. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından
doğan kazançlar.
6. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci
maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde
vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap
tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin
ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak
tarafından satın alınmış sayılır.).(1)
Bu maddede geçen “elden çıkarma” deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması,
bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması,
devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.
(Değişik üçüncü fıkra: 30/12/2004-5281/27 md.) Taksi, dolmuş, minibüs ve umum
servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı ile bir
takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 6.000 (25.000 TL) Yeni Türk Lirası gelir
vergisinden müstesnadır.(2)(3)
Faaliyetine devam eden ticarî bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından
veya ticarî işletmeye dahil amortismana tâbi iktisadî kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların
elden çıkarılmasından doğan kazançlar ticarî kazanç sayılır ve bunlara ticarî kazanç
hakkındaki hükümler uygulanır.” denilmektedir.

 

Konu İle İlgili Özelgeler;

Değer Artış Kazancının Tespitinde Maliyet Bedelinin Belirlenmesi ve İndirilecek Giderler

Satın alınan dairenin satışı sırasında kolonlarının güçlendirilme, tadilat ve benzeri giderlerin değer artış kazancının beyanında maliyet unsuru olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

 

Benzer Kavramlar :

Değer artış kazancı ne demek

Değer artış kazancı nedir?

Kimler değer artış kazancı öder

Değer artış kazancı neden ödenir

Değer artış kazancı nasıl hesaplanır

Değer artış kazancı istisnası

Değer artış kazancı özelge

Değer artış kazancı ile ilgili özelgeler

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..