Aylık arşiv 23/11/2014

Soru : Eczacılık faaliyeti ile iştigal eden mükellefim. Geçmiş yıllara ait Bağ-kur primlerimi ve cari primlerimi topluca 2014/Kasım ayında ödemiş bulunmaktayım. Ödemiş olduğum geçmiş yıl bağkur prim borçlarımı gider olarak kullanabilir miyim?

Cevap : Geçmiş yıllara ait olan Bağ-kur (4-b) prim tutarlarını, ödeme belgelerini gerektiğinde ibraz etmeniz şartıyla ödendiği yılda gider olarak indirim konusu yapabilirsiniz.

Bu konu ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığının 20/06/2005 tarih ve B.07.1.GİB.0.40/4010-184/28008  sayılı özelgesi ( mukteza) mevcuttur.

Bağ-Kur primlerinin indirim konusu yapılması hk.

Tarih 20/06/2005
Sayı B.07.1.GİB.0.40/4010-184/28008
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI   :B.07.1.GİB.0.40/4010-184

       20.06.2005* 28008

………..VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü’ne)

İLGİ: ……… tarihli ve ……………. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazımızda, ………. Vergi Dairesi Müdürlüğünün …………. vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi …………….’un ………. tarihinde otobüs işletmeciliği faaliyetini terk ettiği, ancak ödevlinin işin terk tarihinden sonra 2004 yılının 9 ve 12. aylarında geçmiş ayları ve yılları da kapsayacak şekilde toplu olarak Bağ-kur primi ödediği belirtilerek, ödenen primlerin tümünün yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı sorulmaktadır.

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasında sigortalılarca ödenen giriş keseneği ve sigorta primlerinin vergi uygulamasında gider olarak yazılabileceği hükme bağlanmıştır.

Konuyla ilgili olarak 110 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre, bağ-kur primlerinin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik  edilmesi şartıyla, söz konusu primlerin hangi yıla ait olduğuna bakılmaksızın fiilen ödendiği  yıla ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilen gelirden indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak, ödevlinin faaliyetinin ………… tarihinde son bulması nedeniyle, terk tarihinden sonraki aylara tekabül eden primlerin indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Benzer Kavramlar     :

Bağkur primlerinin gider yazılması

Geçmiş dönem bağkur prim borçlarının gider yazılması

4-b primlerinin gider yazılması

Bağkur sigorta primlerinin gider yazılması

Bağ-kur sigorta primlerinin gider yazılması

Önce ki yıllar için ödenen bağkur primleri

 

 

Soru : Emekli olduğum halde vergi mükellefiyetim devam ettiğim için emekli maaşımdan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilmektedir. Emekli maaşımdan kesilen SGDP’ ini gider olarak kullanabilirmiyim.

Cevap : Emekli maaşından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primlerini (SGDP) Gelir Geçici Vergi / Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi üzerinden indirim konusu yapabilirsiniz. ( Gider yazabilirsiniz )

Konu ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığının 02/04/2004 tarih ve B.07.0.GEL.0.44/4429-11/14551   sayılı özelgesi mevcuttur.

 

Sosyal Güvenlik Destek Primin”in Bağ-Kur primi olarak değerlendirilerek, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi şartıyla, mükellefler tarafından ticari veya serbest meslek kazançları dolayısıyla verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesi mümkündür.

Tarih 02/04/2004
Sayı B.07.0.GEL.0.44/4429-11/14551
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

 

SAYI   : B.07.0.GEL.0.44/4429-11/14551 *02.04.2004

KONU :

……………….. VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

İLGİ : ………………..tarih ve ………………..sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden; “Sosyal Güvenlik Destek Primi”nin Bağ-Kur primi olarak değerlendirilebilmesi ve gider olarak kabul edilmesi konusunda  Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenildiği anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde, safi kazancın tespitinde indirilmesi kabul edilen giderler belirtilmiş olup, 2 numaralı bendinde, “sigorta primleri ve emekli aidatı”  da sayılmıştır.

Diğer taraftan; 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında ” Bu kesenek ve primlerin tümü, yılı içinde ödenmek kaydıyla vergi uygulamasında gider olarak gösterilebilir.” hükmü yer almakta olup, aynı Kanunun  Ek 20 nci maddesinde “Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananlardan, 24 üncü maddenin (1) numaralı bendinde belirtilen çalışmalarına devam edenlerin veya daha sonra çalışmaya başlayanların, sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarından, aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başlanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir.” denilmektedir.

Yukarıda yer alan Kanun hükümlerine göre; “Sosyal Güvenlik Destek Primin”in Bağ-Kur primi olarak değerlendirilerek, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi şartıyla, mükellefler tarafından ticari veya serbest meslek kazançları dolayısıyla verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Bakan a

 

 

 

 

 

Benzer Kavramlar        :

Sosyal Güvenlik Priminin giderleştirilmesi

SGDP giderleştirilmesi

SDGP gider

SGDP indirim

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..