Aylık arşiv 30/11/2021

SGK 4a İşveren Priminin Borcunun Kredi Kartı İle Ödenmesi / 4b (Bağkur) Priminin Borcunun Kredi Kartı İle Ödenmesi

4a (SGK) İşveren Prim borcunu ve 4b (Bağkur) prim borçlarını aşağıda ki linki tıklayarak e-devlet sistemi kullanıcı giriş bilgileri ile kredi kart ile ödeyebilirsiniz.

Prim Ödemek İçin tıklayınız

http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/Kart+Ile+Prim+Odeme

Ödeme yapılacak olan kredi kartı bilgileri girilecek olup ” Ödeme Yap ” yazısı tıklanarak onay ekranına geçilecek

Benzer Soru, Konu ve Kavramlar.:

kredi kartı ile prim ödeme

kredi kartı ile işveren borcu ödeme

4a prim borcunun kredi kartı ile ödenmesi

ssk priminin kredi kartı ile ödenmesi

sgk priminin kredi kartı ile ödenmesi

4a ssk priminin kredi kartı ile ödenmesi

4a sgk priminin kredi kartı ile ödenmesi

sigortalı borcunu ödeme

sigortalının primini kredi kartı ile ödeme

kart ile prim ödeme

kart ile sigorta primi ödeme

bağkur primi kredi kart ödeme

4b prim kredi kart ödeme

Şirketlerde Tasfiye Süreci

Şirketlerde Tasfiye Başlangıç ve Bitiş Dönemleri Ne Zamandır?

Şirketlerde tasfiyenin başlama ve bitiş zamanına 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 17. maddesinde değinilmiştir. İlgili madde de ” a) Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer. Başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır. ” denilmektedir.

Tasfiye Halinde k Şirketlerde Tasfiye Dönemleri İle İlgili Beyannameler Ne Zaman Verilir?

” (2) Tasfiye beyannameleri: Tasfiye beyannameleri, tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı sürelerde; tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir. ” (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 17. maddesi)

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 14. maddesi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin beyan esaslarını içermekte olup  3. fıkrasında  ” (3) Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir. ”  demek suretiyle Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verileceği dönemi belirlemiştir.

Tasfiye Öncesi Dönem

Şirketler yıl içerisinde tasfiye girmişler ise tasfiye başlangıç tarihinden önce dönem için (kıst dönem) kurumlar vergisi beyannamesini tasfiye başlangıç ayını takip eden dördünü ayın 25’ine kadar verilmesi gerekmektedir.

Örnek Tasfiye başlangıç tarihi 25.11.2021 olan şirket tasfiye öncesi kıst dönem olan 01.01.2021 / 24.11.2021 döneminin beyannamesini 01.03.2022 – 25.03.2022 tarihleri arasında vermesi gerekmektedir.

Tasfiyenin başladığı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun tasfiyeye girdiği tarihten başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder.

Tasfiye başlangıç tarihinden itibaren yıl sonuna kadar ki dönem ve takip eden yıllar ayrı ayrı tasfiye dönemi olarak kabul edilir.

1. Tasfiye Dönemi

Tasfiye başlangıcından yıl sonuna kadar ki dönemdir.

Örnek uygulamada 1. Tasfiye Dönemi 25.11.2021 / 31.12.2021 dönemini kapsamaktadır.

2. Tasfiye Dönemi

Örnekte ki şirket için 01.01.2022 de başlar ve 31.12.2022 tarihine kadar devam eden süreçtir.

06.11.2021 tarihli 31651 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17. maddesi ile yapılan değişiklik ile şirketler de tasfiye süreci üç aya indirilmiştir. Üç ay içerisinde sonuçlandırılamayan tasfiye süreçlerinde her yıl ayrı bir tasfiye dönemidir.

 

Şirketlerin tasfiye işlemleri, normal dönem tasfiye dönem ayrımı, tasfiye döneminin başlangıç ve bitiş dönemleri, tasfiye öncesi kıst dönem için Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilmesi gibi soruların cevabını altta ki linki tıklayarak bulabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/5520/17.html

Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde verilecek beyannameler ve defter tasdiki hk.

Dağıtılacak tasfiye karında stopaj uygulaması.

Tasfiyesi devam etmekte olan şirketin karşılık ayırmak suretiyle bankada bulunan parasını ortaklara dağıtması

Tasfiyenin bir önceki döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinden önce tamamlanması halinde her iki dönem beyannamesinin ne zaman verileceği hk

Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına mahsubu ile defter değeri sıfırlanmamış olan muhtelif sabit kıymetlerin kayıtlardan nasıl tenzil edileceği hk.

Tas. halindeki şirketin aktifinde kayıtlı bulunan arsaların ortaklara satışı halinde şirketin aktifinde kayıtlı olduğu değer üzerinden mi yoksa rayiç bedel üzerinden mi faturalanacağı hk.

Tasfiyeye girilmesi halinde yeni defter tasdikinin   zorunlu olup olmadığı

Tasfiye’ye giren şirketin, şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabının nasıl kapatılacağı, söz konusu alacakların değersiz alacak olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.

Tasfiyeye giren kurumlarca geçici vergi beyannamesi verilip verilmeyeceği

Tasfiye dönemine ait zararın, yasal yedekler ve geçmiş yıl kârlarından mahsubu.

İflası kesinleşen mükellefin beyanname verme yükümlülüğü

 

Benzer Soru ve Kavramlar   :

Tasfiyeye giriş öncesi dönemin kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir.

Tasfiye dönemlerini kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir.

Şirket tasfiyesi

Şirketlerde tasfiye ne zaman başlar.

Tasfiye başlangıç tarihi hangi tarihtir

Tasfiye sonu beyannamesi ne zaman verilir?

Yeniden Değerleme Oranı

Yeniden Değerleme Oranı ile ilgili 533 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 27 Kasım 2021 tarihli 31672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yeniden Değerleme oranı Türkiye İstatistik Kurumunun hazırladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Yeniden Değerleme oranını Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan etmektedir. Yeniden Değerleme oranı başta Vergi Usul Kanunu olmak üzere bir çok kanunda yedi yılda uygulanacak rakamların belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Yeniden Değerleme oranı 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

2021 Yılı için ilan edilen Yeniden Değerleme Oranı : % 36,20 dir.

İlgili tebliği görüntülemek için altta ki linki yazısını tıklayınız.

533 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Özel Esaslar Ne Demek?

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 26 Nisan 2014 Tarihli ve 28983 Sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Tebliğin  ” E. ÖZEL ESASLAR ” bölümünde Özel Esaslar konusu ayrıntısı ile anlatılmıştır. Tebliğin ” 1.3.Özel Esaslara Tabi Mükellefler “ kısmında  Haklarında, düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin gerçek duruma aykırı olduğuna ilişkin delil ve karineleri içeren rapor veya tespit bulunan aşağıdaki mükellefler iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabidir. ” denilmektedir. KDV iade talebinde bulunan mükellefler Özel Esaslar durumundan çıkmadıkça KDV iade talepleri vergi daireleri tarafından yerine getirilmemektedir.

 

Benzer Konu ve Kavramlar :

özel esas ne demek

özel esas nedir.

kimler özel esasa tabidir

kimler özel esasa girer

özel esaslardan nasıl çıkılır

özel esaslar husunda bilinmesi gerekenler

özel esaslar konusun da bilinmesi gerekenler

SGK Asgari İşçilik Oranları

1 Mart 2014 tarihli 28928 Resmi Gazetede ” Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Teblde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ” konulu tebliğ yayınlanmıştır.

SGK Asgari İşçilik Oranları

Su sondaj işlerinde asgari işçilik oranı : % 6  ( 32- Su sondaj ve enjeksiyon işleri )

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

12.05.2012 tarih 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 111. maddesi 

” Özel nitelikteki inşaatlarda araştırma ve re’sen yapılacak işlemler MADDE 111 –

(1) Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında ünitece yapılacak araştırma; inşaat maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

(2) Bina maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımısuretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanır.

(3) (Değişik:RG-21/8/2013-28742)Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilerek Kurumca özel nitelikteki inşaat işyerlerinin asgari işçilik uygulamasında esas alınır.

(4) (Değişik:RG-18/8/2021-31572) İnşaatın ruhsatnamesinde yer alan yapısınıfı ve grubu esas alınarak araştırma işlemi yapılır.

(5) (Mülga:RG-18/8/2021-31572)

(6) Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedeliesas alınır.

(7) Araştırma, bina inşaatının bittiği tarihten sonra yapılır. Ancak, bu işlem, inşaatın el değiştirmesi ve zorunlu hâllerde, inşaat, Ek-11’de inşaatın ikmaledilen kısmının bina maliyetine oranlarını gösterir tabloda gösterilen durumlara uygun bulunduğu takdirde bu oranlar aynen, uymadığı takdirde ise, yapılmayan kısımlar yapılan kısımlara oranlanarak bulunacak maliyet esas alınmak suretiyle inşaatın herhangi bir safhasında da yapılabilir.

(8) Gerektiğinde, inşaatın başladığı ve bitirildiği tarihin işverence resmî makamlardan alınacak belgelerle kanıtlanması istenebilir. İnşaatın başladığı tarihin resmî belge ile kanıtlanamaması hâlinde, yapı ruhsat tarihi inşaatın başladığı tarih olarak kabuledilir.

(9) (Ek:RG-25/8/2016-29812) (17) Defter ve belge tutma yükümlülüğü bulunmayan işverenler tarafından yapılan ve ihale konusu olmayan bina; tamirat, tadilat, tesisat, güçlendirme ve yıkım işlerinde araştırma işlemi yapılmaz. ” şeklindedir.

Benzer Konular  :

SGK asgari işçilik oranı

ssk asgari işçilik oranı

asgari ustalık oranı

asgari sigortalılık oranı

asgari işçilik indirimli oran

asgari işçilik indirim oranı

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı Kapsamında Olan İşyerlerinin Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İle Yapmış Olduğu Sözleşme Gereği E-Devlet Sistemi Üzerinden İşyeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanlarının İşveren Yetkilisi Tarafından Onaylanması İşlemi

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu kapsamında olan 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) ile sözleşme yapıp OSGB tarafından işyeri için atanan İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzamanın e-devlet sistemi üzerinden işveren yetkilisi tarafından onaylanması gerekmektedir.

Altta ki yazı tıklanarak yetkilendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili görsele ulaşa bilirsiniz.

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ İŞVEREN YETKİLİSİ TARAFINDAN ONAYLANMASI – 24.11.2021

 

Benzer Kavramlar  :

İşyeri hekimi görevlendirme nasıl olur

İşyeri hekimi görevlendirme nasıl yapılır

İşyeri hekimi onaylama

İşyeri hekimi atama

İşyeri hekiminin işveren tarafından atanması

İşyeri hekiminin işveren tarafından onaylanması

işyeri hekimi ve iş güvenli uzmanı ataması

işyeri hekimi ve iş güvenli uzmanı onaylanması

OSGB onaylama işlemi

Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin personelinin atanması

Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin personelinin onaylanması

İşyeri hekimi atama OSGB

İSG katip

50’den Az Çalışanı Olan Ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinin 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kapsamında ki Uygulamaya Dahil Olmaları Ertelendi.

28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7252 sayılı kanunun 10. maddesi ile 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunun ” yürürlük ” başlığını taşıyan 38. maddesinde değişiklik yapılmış olup uygulama 50’den Az Çalışanı Olan Ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerler için 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir.

7252 sayıılı Kanunu Görüntülemek için altta ki linki tıklayınız.

Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Günvenliği Kanunu görüntülemek için altta ki linki tıklayınız

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Günvenliği Kanunu

 

Benzer Konu ve Sorular / Kavramlar  :

Az tehlikeli işlerde İş Sağlığı ve güvenliği uygulaması

Az tehlikeli sınıfta ki işverenler Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)

İşverenlerin İşyeri Hekimi ile anlaşması

İşverenlerin iş güvenliği uzmanı  ile anlaşması

Kimler dışarıdan sağlık ve iş güvenliği desteği almak zorunda

iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzamanı ile kimler sözleşme yapmak zorunda

İş güvenliği yasası az tehlikeli işyerleri

İş güvenliği yasası az tehlikeli işler

İş güvenliği kanunu az tehlikeli işyerleri

İş güvenliği kanunu az tehlikeli işler

kimler osgb kapsamında

Bağkur Yapılandırma Ödeme Listesinin E-Devlet Sisteminden Görüntülenmesi ve Yapılandırma Taksidinin Kredi Kartı İle Ödenmesi

Yapılandırması tamamlanan 4b (Bağkur) yapılandırma ödeme listesi e-devlet sisteminden görüntülenip çıktısı alınabilmektedir.
 
Altta ki yazı tıklanarak 7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan Bağkur (4b) prim borç yapılandırma ödeme tablosunun nasıl görüntüleneceği ve taksitlerin kredi kartı ile nasıl ödeneceği ile ilgili görsele ulaşabilirsiniz.

7326 BAĞKUR YAPILANDIRMA ÖDEME LİSTESİ GÖRÜNTÜLEME VE KREDİ KARTI İLE ÖDEME İŞLEMİ

 

Konu İle İlgili Benzer Soru ve Kavramlar

Bağkur yapılandırma listesi nasıl görüntülenir.

Bağkur yapılandırma listesi nereden görüntülenir.

7326 sayılı yapılandırma liste görüntüleme

7326 sayılı bağkur yapılandırma liste görüntüleme

7326 sayılı bağkur yapılandırma liste alma

7326 sayılı yapılandırma listesini nereden alabilirim

7326 sayılı yapılandırma listesini nereden görüntüleye bilirim

Yapılandırma listesi

Yapılandırma ödeme listesi

4b yapılandırma listesi nasıl görüntülenir.

4b yapılandırma listesi nereden görüntülenir.

4b sayılı yapılandırma liste görüntüleme

4b bağkur yapılandırma liste alma

4b yapılandırma listesini nereden görüntüleye bilirim

 

Veraset ve İntikal Vergi Dairesi İşlemleri İçin Veraset ve İntikal Vergi Dairesinden Randevu Alınması (İstanbul)

Veraset ve İntikal Vergi Dairesi İşlemleri için Gelir İdaresi Başkanlığı randevu sistemine geçmiş bulunmaktadır. Örneğin vefat eden murisin kalan mallarının (Gayrimenkul, araç, para, banka mevduatı vs.) mirasçılar tarafından paylaşılabilmesi için Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesi doldurulmalı ve ekine gerekli evraklar eklenerek vergi dairesinden tahakkuk kestirilmeli ve ödeme yapıldıktan sonra vergi dairesinden İlişiksizlik Yazısı alınmalıdır. Belgelerin Veraset ve İntikal Vergi Dairesine teslimi ve işlem yaptırılabilmesi için  internet üzerinden randevu alınması gerekmektedir.

Randevu aşağıda ki linkten alıabilmektedir.

https://randevu.ivdb.gov.tr/#/

 

Altta ki yazıyı tıklayarak randevunun nasıl alınacağına dair görseli görüntüleyebilirsiniz.

RIHTIM VERGİ DAİRESİNDEN RANDEVU ALINMASI – 22.11.2021

 

Veraset Ve İntikal Vergisi Beyanname Örneğinin ön sayfasını görüntülemek için altta ki yazıyı tıklayınız.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ – önyüz

Veraset Ve İntikal Vergisi Beyanname Örneğinin arka sayfasını görüntülemek için altta ki yazıyı tıklayınız.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ – arkayüz

 

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ – Excel Format

 

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi, İnteraktif  Vergi Dairesi sistemi üzerinden de verilebilmektedir. Vefat eden kişiden kalan mallar ve değerler için varislerden birinin bilgileri ile giriş yapılıp diğer varislerinde İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden onaylama yapması gerekmetedir.

7338 sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu

Kanunda istisna tutarları 4. madde de yer almaktadır.

Kanunda Nispetler (vergisel oranlar) 16. madde de yer almaktadır.

Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

2021 Yılı için kişi başı istisna tutarı :

Mirasçılara uygulanan istisna tutarı

Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL), (7338/4. madde)

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL, (7338/4. madde)

 

Güncel Mevzuat Değişikliği

Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26 Ekim 2021 31640 sayılı 7338 sayılı Kanun

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Mevzuat

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun için  tıklayınız

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021-32/64)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021-32/63)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar

Güncel KDV Oranları

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 28. maddesi ” Oran ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de “ Madde 28 – (Değişik : 3/12/1988 – 3505/23 md.) Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10’dur. Cumhurbaşkanı bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1 ‘e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir. (1)(2) ” denilmektedir. 30 Aralık 2007 tarihli 26742 sayılı Resmi Gazete 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar yayımlanmıştır ve karar da Ekli (I) sayılı liste ve Ekli (II) sayılı liste yayınlanmış olup bu iki listede yer almayan işlemler için genel KDV oranı uygulanmaktadır.

Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1,

Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8 ve

Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18 (uygulanmakta olan genel KDV oranı)

Güncel KDV oranlarına ulaşabilmek için aşağıda ki linki tıklayınız. 

Güncel KDV Oranları Listesi görmek için tıklayınız

 

Benzer Kavramlar  :

KDV oranı

KDV listeleri

katma değer vergisi oranları

katma değer vergisi listeleri

KDV oranları

Güncel kdv oranları nedir

Güncel kdv oranlarına nasıl ulaşabilirim

KDV oran listesi

KDV bir sayılı liste

KDV 1 sayılı liste

KDV 2 sayılı liste

KDV oranları listesi

KDV listesi

KDV tablosu

KDV oranı ne kadar

KDV oranına nereden bakılır

kdv türleri

uygulanan kdv oranları

uygulanan güncel kdv oranları

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Kapsamında ki Büyükşehirlerde Konut Teslimlerinde KDV Oranı

3 Şubat 2017 Tarihli ve 29968 Sayılı Resmî Gazete yayınlanan 2017/9759 sayılı “ 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırının Tespitine ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) ve (IV) Sayılı Listelerde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranının Belirlenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar ” konulu Bakanlar Kurulu Kararının 2. Maddesinde “ Madde 2- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin (6) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(6) (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

(i) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

 1. a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,
 2. b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı,

uygulanır.

(ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

 1. a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı, (% 8)
 2. b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı,

uygulanır.” denilmektedir.

 

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında

1.Maddenin (c) bendinde KDV oranı % 8 dir

1.Maddenin (a) bendinde KDV oranı % 18 dir

2021 yılı için 1 Eylül 2020 tarihli 31231 sayılı Resmi Gazetede 77 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayınlanmış olup ilgili tebliğ ekinde 2021 yılı için Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Liste bulunmaktadır. İlgili listede Lüks İnşaat, 1. Sınıf İnşaat, 2. Sınıf İnşaat, 3. Sınıf İnşaat ve Basit İnşaat olarak beşli bir sınıflandırma yapılmaktadır. Listenin 22 sırasında ” Mesken Binaları ” yer almaktadır.

77 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

01.01.2017 tarihi ve sonrasında ki konut teslimlerine uygulanacak KDV oranı için altta ki linki tıklayınız.

2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

KDV oranlarının yer aldığı listeye ulaşmak için altta ki linki tıklayınız.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

Örnek Değerlendirme

Yapıda 7 adet bağımsız bölüm bulunmakta, tamamı konut vasfında olup daireler 150 mnin altındadır.

Yapı Ruhsat Tarihi :  24.02.2020

Ruhsatın Alındığı Yıl Arsanın m2 birim maliyeti

(a)   74. Yapının Arsa Değeri (TL)  : 40.568,40 -TL  ( Ruhsatta yazan değer ) 

(b)     20. Parselin Alanı (m2)  :  134,77  ( Ruhsatta yazan değer )

40.568,40 – TL / 134,77 m2 = 301,02 TL/m2  (Ruhsat alındığı yıl arsanın m2  birim maliyeti

Ruhsatta ki ” Yapı İle İlgili Özellikler ” kısmında

70. Yapının Sınıfı  : III

71. Yapının grubu : B ‘ ise

 

Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden sonra alınan ve yapı konut inşaatı projelesi olduğundan, yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri 1.000 TL’nin altında olduğundan ve yapının lüks ve 1. sınıf yapı olmadığından imal edilen konutlar için % 1 KDV uygulanacaktır.

 

İnşaatın Ruhsat Bilgileri, aşağıda ki numaralandırılmış bilgiler farkı inşaat ruhsatlarında değişebilmeketedir.

20. Parselin Alanı

Form Düzenlenen Kısımla İlgili Özellikler

48. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (Mesken sayısı, orta

49. Bağımsız bölüm sayısı

50.Tadilat ruhsatlı ise tadilat alanı (m2)

51. Toplam Yüzölçümü (m2)

Yapı İle İlgili Özellikler

55. Yapının taban alanı (m2)

56. Yapının inşaat alanı (m2)

60. Toplam taban alanı (m2)

61. Toplam yapı inşaat alanı (m2)

70. Yapının Sınıfı

71. Yapının grubu

72. m maliyeti

74. Yapının Arsa Değeri (TL)

75. Arsa dahil, yapının maliyeti (TL)

Bilanço Usulüne Göre Defteri Tutulacak Olan Şahıs Firmasının Açılışında Noterler Birliği İnternet Sitesinden Resmi Defter Kapak Sayfası Oluşturma İşlemi

Şahıs Firması olarak vergi mükellefi olacak kişi için tutulacak olan Bilanço Usulüne göre tasdik ettirilmesi gereken resmi defterlerin açılış kapak yazılarının (Resmi Defter Meşruhat Belgesi) Noterler Birliği resmi internet sitesinden oluşturulması işleminin görseller ile izah edildiği belgeye ulaşmak için altta ki linki tıklayınız.

NOTERDEN BİLANÇO USULÜ DEFTER TASDİKİ İÇİN DEFTER ÖN SAYFASI OLUŞTURMA – 18.11.2021

 

 

Benzer Kavramlar     :

Defter tasdik föyü

Resmi defter kapak sayfası

Resmi defter Meşruhat sayfası

Defter kapak sayfaları

Yevmiye defteri kapak sayfası nasıl oluşturulur.

Yevmiye defteri Meşruhat sayfası nasıl oluşturulur.

 

E-Devlet Sisteminden Ehliyet Ceza Puanı Sorgulama Barkodlu Resmi Belge Oluşturma

E-Devlet Sistemi üzerinden Resmi ve Barkodlu ehliyet ceza puanı sorgulama (Ehliyet GBT Sorgulama) belgesinin nasıl oluşturulduğunu altta ki videodan seyredebilirsiniz.

 

Benzer Kavramlar    :

E devletten Ehliyet GBT belgesi

E devletten Ehliyet GBT ceza puanı sorgulama belgesi

E devletten Ehliyet ceza puanı sorgulama barkodlu belge

Ehliyet ceza puanı durum belgesi e devlet

Trafik ceza puanı sorgulama belgesi e devlet

İnternetten Ehliyet GBT belgesi

İnternetten Ehliyet GBT ceza puanı sorgulama belgesi

İnternetten Ehliyet ceza puanı sorgulama barkodlu belge

İnternetten Ehliyet ceza puanı durum belgesi e devlet

İnternetten Trafik ceza puanı sorgulama belgesi e devlet

 

 

 

E-Devlet Sisteminden Adli Sicil Kaydı Evrakı Nasıl Alınır.

E-Devlet Sistemi üzerinden Resmi ve Barkodlu Adli Sicil kaydı (Sabıka kaydı) belgesinin nasıl oluşturulduğunu altta ki videodan seyredebilirsiniz.

 

 

 

Benzer Kavramlar   :

Resmi sicil kaydı

Adli sicil kaydı nasıl alınır.

e devlet adli sicil kaydı nasıl alınır

e-devlet adli sicil kaydı nasıl alınır

e devlet sabıka kaydı nasıl alınır

e-devletten sabıka kaydı nasıl alınır

İnternet adli sicil kaydı

İnternet sabıka kaydı

 

 

5.000 TL’nin Üzerinde ki Akaryakıt Teslimlerinde E-Arşiv Fatura / E-Fatura Düzenlenmesi Gerekir mi? 5.000 TL’nin Üzerinde ki Yakıt Alımlarında Elektronik Fatura Talep Edilmeli mi?

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamında yayınlanan 68 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin “1- Akaryakıt Pompalarına Bağlı Ödeme Kaydedici Cihazlar Kullanılarak Verilen Fişlerin Fatura Yerine Geçen Belge Olarak Kabul Edilmesi “ başlığını taşına kısmında gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra “Anılan hükümlerle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, akaryakıt pompalarının bağlı olduğu ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle otomatik olarak düzenlenen fişlerin, fatura düzenleme tutarının (2006 yılı için 520,00 YTL) altında veya üstünde olsa dahi “fatura yerine geçen belge” olarak kabul edilmesi ve bu şekilde belgelenen satışlar dolayısıyla nihai tüketiciler veya vergi mükelleflerince yapılan fatura düzenleme taleplerinin dikkate alınmaması uygun görülmüştür.

Buna göre, nihai tüketicilerin tüketim amacıyla, mükellef olanların ise ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları akaryakıt karşılığında düzenlenecek (üzerinde “TAŞIT VEYA MÜŞTERİ TANIMA SİSTEMİ FATURAYA DÖNÜŞTÜRÜLECEK” ibaresi bulunanlar hariç) söz konusu ödeme kaydedici cihaz fişleri, üzerinde yazılı tutar ne olursa olsun fatura yerine geçen belge olarak kabul edilecek, ayrıca faturaya dönüştürülmesi istenmeyecek ve yapılan incelemeler ve kontroller sırasında bu fişleri gider belgesi olarak kullananlardan fatura ibrazı talep edilmeyecektir. “ denilmektedir.

 

İlgili Tebliği Görüntülemek İçin Altta ki Linki Tıklayınız

68 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği

 

 

Benzer Soru ve Kavramlar  :

ÖKC E-raşiv fatura

Yazar kasa fişi e-arşiv fatura

5000 tlyi geçen benzin fişleri için e-arşiv fatura düzenlemek zorunlumu

5.000 tlyi geçen benzin fişleri için e-arşiv fatura düzenlemek zorunlumu

5.000 yakıt ökc e arşiv

5.000 yakıt ökc e-arşiv fatura

5000 ini geçen yakıt e arşiv fatura

5.000 ini geçen yakıt e arşiv fatura

beşbin tl üstü yakıt e-arşiv

beşbin tl üstü yakıt alımı e-arşiv zorunlumu

Benzin istasyonu yakıt alımı ökc e arşiv

5.000 üzeride ki kayıtlar için yazar kasa fişi geçer mi

5.000 üzeride ki kayıtlar için e arşiv düzenlemek zorunlu mu?

5000 üzeride ki kayıtlar için yazar kasa fişi geçer mi

5000 üzeride ki kayıtlar için e arşiv düzenlemek zorunlu mu?

5.000 üzeri yakıt e arşiv

5000 üzeri mazot alımında ökc düzenlenebilir mi

5.000 üzeri mazot alımında ökc düzenlenebilir mi

kdv dahil 500 tl üzerinde yapılan alım satış e arşiv istisna

5000 e-arşiv istisna

5.000 e-arşiv istisna

5.000 e arşiv istisna

 

 

 

Defter Beyan Sistemi Mükellefleri İçin Excel Uygulamasında Geçici Vergi Hazırlığı Yapma ve Geçici Vergi Beyannamesi Hazırlama

Defter Beyan Sisteminde defterleri tutulan mükellefler için Excel ile Geçici Vergi Hazırlama şablonu oluşturduk.

Altta ki linki tıklayarak Excel Geçici Vergi Şablonuna ulaşabilirsiniz.

DEFTER BEYAN SİSTEMİ MÜKELELFLERİ İÇİN EXCEL DE GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ HAZIRLAMA

Defter Beyan Sisteminde Defterleri Tutulmakta Olan Mükelleflerin Geçici Vergi Hazırlıkları İçin Excel Dosyasının Kullanım Videosunu Seyretmek İçin Altta ki Videoyu Seyredebilirsiniz.

 

Benzer kavramlar :

Geçici vergi ön hazırlık

Geçici vergi hazırlama ön çalışma

 

Basit Usul Mükellef Yazar Kasa Pos Kullana bilir mi?

     Konu ile ilgili Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 16.03.2012 tarihli B.07.1.GİB.4.06.18.02-105-[233- 8870]-391 sayılı ve  ” Basit usul mükellefinin işyerinde kullanacağı pos cihazı ile tahsil edeceği tutarın perakende satış fişi ile tevsik edebileceği hk. ” konulu özelgesi mevcuttur. İlgili özelge de gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra “ basit usule tabi bir mükellef olarak istemeniz halinde ödeme kaydedici cihaz kullanılması mümkün bulunmakta olup, işyerinizde gerek pos cihazı gerekse ödeme kaydedici cihaz kullanılması basit usulde vergilendirilmeniz açısından herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır. ” denilmektedir. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının konu ile ilgili görüşü Basit Usul mükelleflerin Yazar Kasa veya P.O.S. makinesi kullanmanın Basit Usul mükellefiyeti etkilemeyeceği yönündedir.

İlgili özelgeyi görüntülemek için aşağıda ki linki tıklayınız

https://www.gib.gov.tr/node/93441

 

 

Benzer Kavramlar   :  

basit usul yazar kasa kullanabilir mi

basit usul ödeme kaydedici cihaz kullanabilir mi

basit usul yazar kasa pos kullanabilir mi

Genç Mükelleflerde Gelir Vergisi ve Bağkur Prim Teşviki

    Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası hem vergisel açıdan hemde Sosyal Güvenlik (4/b – BAğkur) Primi açısından mükellef olacak gençlere avantaj sağlamaktadır.

     Vergi Uygulaması açısından Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası 5 Mayıs 2016 tarihli 29703 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 292 SeriNolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile uygulamaya başlanmıştır.

Vergi Uygulaması Açısından Resmi Gazeteye Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı konu ile ilgili 19.07.2018 tarihinde 2018/28 sayılı Genelgeyi yayımlamıştır.

SGK GENELGESİ 2018-28

Genç Girişimcilik Kazanç İstisnası Şartları  :

 • İlk defa Gelir Vergisi mükellefi olmak
 • Mükellefiyet başlangıç tarihinde 29 yaşını doldurmamış olmak
 • İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması
 • Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),
 • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,
 • Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,
 • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

Gelir Vergisi Kazanç İstisnasından Gençlere Sağlanan Avantaj :  

Şartlarının sağlanması halinde faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, gelir vergisinden müstesnadır. Yani yıllık 75.000,00 TL’ye kadar ki net kazanç dan vergi çıkmayacak bu rakamın üzerine çıkılır ise vergi çıkacaktır.

Bağkur Prim Ödemesi Açısından Gençlere Sağlanan Avantaj :  

Şartları sağlayan gençlerin bir yıl süreyle asgari ücret üzerinden 4/b (Bağkur) primleri devlet tarafından karşılanmaktadır.

 

Vergi Dairesine dilekçe elden verile bilineceği gibi taahhütlü posta ile veya İnter Aktif Vergi dairesinden de verilebilmektedir.

Vergi Dairesine Verilecek Dilekçe Örneği

Konu : Genç Girişimci İstisnası Kapsamında Olduğuma Dair Tespit ve Yazı Talebi 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına Dair Kanunun 22.maddesinde yer alan ve 2018/28 Sayılı SGK genelgesinde bulunan Genç Girişimci Teşvik Uygulamasının şartlarını sağlamış bulunmaktayım. Vergi uygulaması açısından gereğinin yapılmasını ve SGK Müdürlüğü’ne verilmek üzere genç girişimci istisnası kapsamında olduğuma dair gereğinin yapılmasını ve SGK’ ya verilmek üzere yazının tarafıma verilmesini talep eder arz ederim.

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilecek Dilekçe Örneği

Sosyal Güvenlik Kurumuna dilekçe elden verile bilineceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

Konu : 4-b (Bağkur) Sigortalısı Olarak Genç Girişimci Desteğinden Faydalanma Talebi

Kurumunuzun ………………………T.C./Sicil no’lu 4/b (Bağkur) kapsamında sigortalınızım.

18/05/2018 tarihli ve 30425  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına Dair Kanunun 22.maddesinde yer alan ve 2018/28 Sayılı SGK genelgesinde bulunan Genç Girişimci Teşvik Uygulamasının şartlarını sağlamış bulunmaktayım.

……………….tarihinden itibaren 4-b (Bağkur) kapsamında sigortalılığım başlamış olup bu tarihten itibaren 4-b (Bağkur) prim desteğinden faydalanmayı ve ilk tescil tarihinden itibaren adıma tahakkuk ettirilen prim borçlarımın silinmesini ve teşvik süresince tahakkuk edecek prim borçlarımın da Genç Girişimci Teşvik uygulaması kapsamında muaf tutulmasını talep eder gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

 

Benzer Kavramlar    :

Genç girişimci istisnasından kimler faydalabilir

Genç girişimci vergi teşviki

Genç girişimci bağkur teşviki

Gençlere vergi teşviki 

Genç vergi indirimi

Gençlere sağlanan teşvik

Gençlere bağkur teşviki

Genç 4-b teşviki

Gençlere sağlanan teşvikler

Gençlere tanınan teşvikler

Motokurye işyeri açılış

Moto kurye işyeri açılış

Yeni mükellefiyet açılış avantajlar

Yeni mükellef nasıl açılır avantaj

Yeni mükellefiyet açılışı avantaj

 

 

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..