Aylık arşiv 29/01/2022

Yurtdışı İşlemleri Önemli Notlar

İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde gümrük giriş beyannamesinin kapanış tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içine yaptıkları satış işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır.

Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde “1111111111”, ihracat işlemlerinde ise “2222222222” olarak kodlanacaktır.

(396 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği – 3.2.2. )

 

İthalatta verginin matrahını oluşturan tutar, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince ithal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler olarak belirlendiğinden, kati ithalat ve dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapmış olduğunuz ithalatın Ba formu ile bildirilmesinde gümrük beyannamesi üzerinde yazılı olan KDV matrahını oluşturan KDV hariç bedelin dikkate alınması gerekmektedir.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 11395140-105[Mük257-2014/VUK1-18701]-69332 sayılı 22.01.2019 tarihli ” Kuyumculuk faaliyeti işi ile iştigal eden mükellefin ithalat-ihracat işlemlerinin form Ba-Bs ile bildirilmesi hk. ” konulu özelgesi

 

İthalatta KDV matrahı

https://www.gib.gov.tr/node/95287

 

Dövizli mal alımlarının değerlemesi

”  2- Mal ithalatında, mal bedeli ile mal bedeli üzerinden Gümrük Makbuzu üzerinde hesaplanan Gümrük Vergisi ve KDV’nin hesaplanmasında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 30 uncu maddesinde belirtilen T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru  geçerli olacağından, mal bedeli ve söz konusu vergilerin T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek defter kayıtlarına geçirilmesi, “

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-280-6 sayılı 02/01/2012 tarihli ” Dövizli mal alımlarının değerlemesi” konulu özelgesi

https://www.gib.gov.tr/node/95900

 

Kur Farkı

” emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. Stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkacak kur farklarının ise, ilgili bulundukları yıllarda gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. “

(238 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği – )

 

Gümrük Beyannamesi Sorgulama

https://uygulama.gtb.gov.tr/beyannamesorgulama/

 

 

İthalat :

https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/sikca-sorulan-sorular/ticari/ithalat

Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Tasdiki (Onayı)

Anonim Şirketlerin, Yönetim Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdiki (onayı) 31.01.2022 -Pazartesi gününe kadar noterden yaptırılması gerekmektedir. (Normal Hesap Dönemine Tabi Olanlar)

(6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 64/3)

“..yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır. “

Bazı ilçelerde hafta sonu noterler nöbetçi noter olarak faaliyette bulunmaktadır.

https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.aspx

linkinden Türkiye Noterler Birliği ana sayfasına ulaşılabilmektedir.

Ana sayfanın sağ üst tarafında ” Nöbetçi Noterlikler ” yazısı tıklanıp şehir ve tarih seçerek ilinizde hangi noterlerin hafta sonu nöbetçi noter olarak faaliyette bulunduğu görüntülene bilir.

Benzer Kavramlar :

A.Ş. Yönetim Kurulu Karar Defteri noter kapanış tasdiki (Onayı)

A.Ş. Yönetim Kurulu Karar Defteri noter kapanış onayı

A.Ş. ocak ayı tasdik 

A.Ş. ocak tasdiki

A.Ş. ocak defter tasdiki 

anonim şirket ocak ayı tasdik 

defter kapanış tasdiki

e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller

19 Ekim 2019 tarihli 30923 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ” V.7. e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller ” bölümünde konu ile ilgili açıklama yapılmıştır.

” V.7. e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller

Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin;
a) Başkanlığın ve e-Belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi
işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan bakım,
b) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, mükellefin ya da Başkanlıktan izin almış özel
entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu
sistemlerde yapılan planlı bakım (yazılı bildirimde belirtilen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla),
c) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, kullanılmakta olan mali mührün veya elektronik imza
aracının arızalanması veya çalınması (yeni mali mühür veya elektronik imza aracının temini
süresince),
ç) Bakanlık veya Başkanlık tarafından e-Belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan
genel tebliğ, sirküler ve teknik kılavuz ve duyurularda, belgelerin e-Belge yerine kâğıt olarak
düzenlenmesine izin verilmesi,
51
gibi nedenlerle, kanunen düzenlenmesi gereken sürenin geçirilmemesi kaydıyla, kâğıt olarak
düzenlenmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilmez.
Mükelleften kaynaklanan diğer nedenlerle, e-Belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin
kâğıt olarak düzenlenmesi yukarıda sayılan nedenler kapsamında değerlendirilmez.
Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgenin, Kanunun 13 üncü maddesinde yazılı
mücbir sebepler nedeniyle elektronik olarak düzenlenememesi halinde, Kanunun 373 üncü
maddesi gereği özel usulsüzlük cezası kesilmez. “

 

Benzer Kavramlar :

e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kağıt Olarak Düzenlenebileceği Haller

e-fatura yerine kağıt fatura düzenlenebileceği durumlar

e-fatura yerine kağıt fatura düzenlenebileceği haller

e-fatura kağıt fatura

kağıt fatura e-fatura

e-arşiv fatura yerine kağıt fatura düzenlenecek haller

e-arşiv fatura yerine kağıt fatura düzenlenecek durumlar

e-fatura yerine ne zaman kağıt fatura düzenlenebilir

e-fatura yerine kağıt fatura düzenleme cezası

Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)

Çekin fiziksel özellikleri

Çekin ölçüleri

Çek Türleri

Çek yaprağında bulunması gereken unsurlar : Çek defterlerinin her yaprağına, çek hesap numarası, çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı, çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı, çek hesabı sahibi tüzel kişinin adı, çek hesabı sahibi gerçek kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya tüzel kişinin vergi kimlik numarası, çekin basıldığı tarih, tüzel kişilerde varsa Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası, tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve soyadı ile çek hesabı sahibi ile düzenleyenin farklı kişiler olması halinde ayrıca düzenleyenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yazılmasına ve imzaya imkan verecek ibareler konulur. (Tebliğ madde 3/c)

 

 

Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)

Banka Ödeme Dekontu Hangi Durumlarda Gider Pusulası Yerine Geçer?

26 Ekim 2021 tarihli 31640 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 7338 sayılı kanunun 23. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunun ” Gider pusulası ” başlığını taşımakta olan 234. maddesinde değişiklik yapılmıştır.

İlgili maddenin ikinci fıkrasında ” Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev’i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlariyle soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur.” denilmektedir.

İlgili maddenin dördüncü fıkrasında “ Gider pusulası, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen gider pusulası hiç düzenlenmemiş sayılır. ” denilmektedir.

İlgili maddenin beşinci fıkrasında “ İkinci fıkrada belirtilen bilgileri ihtiva etmeleri kaydıyla; a) Malın veya hizmetin bedelinin, dördüncü fıkrada belirtilen süre dâhilinde satıcıya; 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları veya 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa göre kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla ödenmesi halinde, bu kurumlarca düzenlenen belgeler, b) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında satın alınan malların gider pusulası düzenlemek zorunda olanlara iade edilmesinde, 6502 sayılı Kanun uyarınca iade edilecek tutarların, (a) bendinde yer alan kurumlar aracılığıyla iadesinde bu kurumlarca düzenlenen belgeler, c) Bu Kanuna göre belge düzenleme zorunluluğu bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının, tabi oldukları ilgili mevzuat dâhilinde, yaptıkları işler veya sattıkları mallar için düzenledikleri  belgeler, gider pusulası yerine geçer ” denilmektedir.

Sonuç  :

Belirli kurumlar tarafından düzenlenen ödeme belgelerinin Gider Pusulası olarak kullanılabilmesi için aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Banka, PTT, 6493 sayılı kanun kapsamında yetkilendirilen ödeme kuruluşları tarafından düzenlenen ödeme dekontlarının mal teslimi veya hizmet ifasının yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde düzenlenmesi ve altta a,b,c,d,e,f bentlerinde ki bilgilerin ödeme dekontunda yer alması koşulu ile bahsedilen kurumlar tarafından düzenlenen ödeme dekontları Gider Pusulası olarak kullanıla bilinecektir.

Gider pusulasında bulunması gereken unsurlar,

a- işin mahiyeti,

b- emtianın cins ve nev’i

c- miktar

d- bedelini ve iş ücretini

e- İşi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlariyle soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını)

f- Satıcı ve alıcının adresleri

 

Benzer Kavramlar :

banka ödeme dekontu gider pusulası

dekont gider pusulası

ptt gider pusulası

ödeme dekont gider pusulası

banka ödemesi gider pusulası

bankadan yapılan ödeme gider pusulası

ptt dekont gider pusulası

gider pusulası ptt dekon

ptt ödeme dekont gider pusulası

banka dekontu gider pusulası

gider pusulası banka dekontu

 

İşverenlerin Mevcut SGK E-Bildirge Şifreleri Nasıl Görüntülenir?

İşverenler adına sigortalı giriş ve çıkış işlemlerinin yanı sıra, işveren borç durumun görüntülenmesi, Prim ve Tahakkuk belgelerinin düzenlenmesi gibi elektronik ortamda yapılacak işlemler için işverenler adına Sosyal Güvenlik Kurumundan e-Bildirge şifresi alınması gerekmektedir.

E-Bildirge şifresi İşyeri Kodu, Sistem Şifresi, İşyeri Şifrelerinden oluşmaktadır.

SGK’dan E-bildirge şifresi alabilmek için işveren adına 4/a kapsamında sigortalı çalıştırılacağına dair SGK’ya işveren açılışı talebinde bulunulup işveren kaydının kurum tarafından yapılması gerekmektedir.

İşverenlerin E-Bildirge kullanıcı bilgilerine e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi üzerinden işveren yetkililerinin e-devlet kullanıcı bilgileri ile aşağıda ki link tıklanarak giriş yapılıp görüntüleme yapılabilir.

http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/esgksifre

 

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığı tarafından Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği 18 Ocak 2022 tarihli Mükerrer 1 31723 Sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır.

Tebliği görüntülemek için altta ki linki tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2022-01-18&mukerrer=1

Ticaret Bakanlığı – 18 Ocak 2022  – 31723 (Mükerrer) – Resmi Gazete

 

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığı – 5 Ocak 2019  – 30646 – Resmi Gazete

 

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kar Payı Avansı Tutarının Hesaplamasına İlişkin Tablo

Ticaret Bakanlığı – 1 Eylül 2018 – 30522 – Resmi Gazete

 

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı – 9 Ağustos 2012 – 28379 – Resmi Gazete

2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

2022 Yılında uygulanacak olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 22 Aralık 2021 tarihli 31697 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunmaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211222-20-1.pdf

Benzer Kavramlar :

Muhasebe asgari ücret tarifesi

Mali Müşavir asgari ücret tarifesi

muhasebe ücret tarifesi

Karşılıksız Çek Yaprağı için Bankanın Sorumlu Olduğu Tutar

22 Ocak 2022 tarihli 31727 sayılı Resmi Gazetede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan 2022/3 sayılı ” Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ” gereğinde 5941 sayılı Kanun uyarınca muhatap bankanın ibraz eden düzenleyici dışında hamile süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için ödeme yapmakla yükümlü olduğu tutarlar 28.01.2022  tarihinden itibaran geçerli olmak üzere üçbinaltıyüz Türk Lirası (3.650,00 -TL) olarak güncellenmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-20.htm

Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)

 

 

Önceki uygulama aşağıda ki gibidir.

29 Ocak 2021 tarihli ve 31375 sayılı Resmi Gazetede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan 2021/1 sayılı ” Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ” gereğinde 5941 sayılı Kanun uyarınca muhatap bankanın ibraz eden düzenleyici dışında hamile süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için ödeme yapmakla yükümlü olduğu tutarlar 29 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 2.670.-TL dir.

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Bankacilik+Verileri/Karsiliksiz+Cek+Yapragi+Icin+Bankanin+Sorumlu+Oldugu+Tutarr/

Benzer Kavramlar :

çek yaprağı için bankanın asgari ödeme yapmak zorunda olduğu tutar

karşılıksız çek yaprağından bankanın sorumlu olduğu tutar

karşılıksız çek yaprağından bankanın sorumlu olduğu miktar

asgari banka çek ödeme

çek asgari ödeme tutarı 

banka çek asgari tutar

banka çek asgari miktar

bankanın asgari ödemek zorunda olduğu çek tutarı

çek asgari ödeme banka

karşılıksız çek için bankanın ödeme yapmak zorunda olduğu çek tutarı

çek banka asgari ödeme tutarı

karşılıksız çek banka asgari ödeme tutarı

asgari çek ödeme miktarı

asgari çek ödeme tutarı

banka asgari çek ödeme tutarı

en az çek ödeme tutarı

banka karşılıksız çekin en az ne kadarını öder

karşılıksız çek tutarı banka ne kadar öder

banka çek asgari ödeme

5941 Sayılı Kanun Kapsamında Karşılıksız Çek Yaprağı İçin Bankanın Sorumlu Olduğu Tutar

borçlunun ödemediği çek için bankanın ödemek zorunda olduğu tutar.

Bilanço Usulüne Tabi Mükelleflerin Ba / Bs Formlarının Verilmemesinin veya Formlarda Sonradan Yapılacak Düzeltmelerde Ceza Uygulaması

Maliye Bakanlığı tarafından 396 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Bilanço esasında defter tutan mükelleflere  Ba ve Bs bildirim formlarını da elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilmiştir. 

Bilanço Usulüne göre defter tutan mükellefler için, mükelleflerin bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirilecektir.

Ba / Bs bildirimlerinin aylık dönemler halinde düzenlenerek ve takip eden ayın birinci gününden aynı ayın son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermesi zorunludur.

Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde “1111111111”, ihracat işlemlerinde ise “2222222222” olarak kodlanacaktır.

Cezai işlemin uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Bildirimlerdeki alış/satış bedelleri, Türk Lirası (TL) olarak doldurulacak ve kuruş bilgileri gösterilmeyecektir.

Bir kişi veya kurumdan yapılan alış ve/veya satışlarda birden fazla belge olması halinde kuruş ihmali belge bazında değil, belgelerin toplam tutarı üzerinden yapılacaktır.

Diğer taraftan, birden fazla sayfadan oluşan (nakli yekûnlu) faturalar tek fatura olarak kabul edilecektir.

Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

 

Konu ile ilgili cezai düzenleme 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 355. maddesinde yapılmıştır. İlgili kanun maddesinde ” Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır. Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.(1)(2)” denilmektedir.

2022 yılı için bilanço usulünde mükelleflere uygulanacak Özel Usulüzlük Cezası 3.400 TL  dir.

SÜRESİNDE VERİLMEYEN FORMLARIN DURUMU

Verilmesi gereken sürede verilmeyen Ba/Bs formları takip eden üç gün içerisinde verilmesi durumunda ceza 1/10 oranında uygulanmaktadır.

Örnek : 2021/12. aya ait Ba/Bs Formu 31.01.2022 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir. Bildirimlerin verilmemesi halinde 3 Şubata kadar formların verilmesi halinde 3.400 / 10 = 340,00 -TL olarak uygulanacaktır. 

SÜRESİNDE VERİLDİĞİ HALDE SONRADAN DÜZELTME YAPILAN FORMLARIN DURUMU

Vadesine kadar verildiği halde takip eden ayda düzeltilmek zorunda kalınan formlar için ayın ilk on gününde yapılan düzeltmelerde ceza uygulanmamaktadır.

Örnek : 2021/12. aya ait Ba/Bs Formu 31.01.2022 tarihine kadar verildiği halde takip eden ayda düzeltme yapılmak zorunda kalınır ise

01.02.2022 ile 10.02.2022 tarihine kadar yapılan düzeltmelerde ceza uygulanmaktadır.

Takip eden ayda ki düzeltmelerde ilk on günden sonra ki 15 sürede yapılan düzeltmelere 1/5 oranında Özel Usulsüzlük Cezası uygulanır.

11.02.2022 ve 25.02.2022 tarihleri arasında yapılan düzeltmelere 3.400,00 / 5 = 680,00 -TL olarak Özel Usulszülük Cezası uygulanır.

26.02.2022 tarihi ve takip eden günlerde yapılan düzeltmelerde özel usulsüzlük cezası 3.400,00 -TL olarak uygulanır.

 

Benzer Kavramlar :

2022 Ba form verilmemesinin cezası kaç tl

2022 Bs form verilmemesinin cezası kaç tl

2022 ba bs form cezası ne kadar 2022

2022 bilanço ba bs form cezası 2022

2022 Ba formu Bs formu kaynak

2022 Ba formu Bs formu ceza

ba ceza bs ceza

ba verilmeme cezası

bs verilmeme cez

ba ceza verilmeme

bs ceza verilmeme

ba ithalat vergi no

bs ihracat vergi no

ithalat form ba vergi no

ihracat form bs vergi no

ihracat vergi numarası bs

ithalat vergi numarası ba

Üsküdar Vergi Dairesini Adres ve Telefonları Değişti

Yeni Adresi : Saray Mah. Toya Sok. No:3/A Ümraniye/İstanbul      (16.01.2022 tarihinde güncel adres)

Telefon(0216) 613 22 22

Üsküdar Vergi Dairesi, Ümraniye Vergi Dairesi, Alemdağ Vergi Dairesi, Sarıgazi Vergi Dairesi, Beykoz Vergi Dairesi aynı adreste ve aynı binada bulunmaktadır.

Benzer Kavramlar :

Üsküdar Vergi Dairesi nerede

Ümraniye Vergi Dairesi nerede

Alemdağ Vergi Dairesi nerede

Sarıgazi Vergi Dairesi nerede

Beykoz Vergi Dairesi nerede

Üsküdar Vergi Dairesi telefonu

Ümraniye Vergi Dairesi telefonu

Alemdağ Vergi Dairesi telefonu

Sarıgazi Vergi Dairesi telefonu

Beykoz Vergi Dairesi telefonu

E-İrsaliye İptali İle İlgili Gelir İdaresi Başkanlığına Mail Yolu İle Sorulan Sorular ve Verilen Cevaplar

E-irsaliyenin iptali ile ilgili aşağıda ki sorular tarafımızdan Gelir İdaresi Başkanlığına mail yolu ile ” eirsaliye@gelirler.gov.tr ” mail adresi üzerinden sorulmuş olup. Sorular ve verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur.

Dikkat : Cevaplar Özelge niteliğinde değildir.

Hem alıcının hem de satıcının e-irsaliye kullanıcı olması durumunda

1-E-irsaliyeti 14.01.2022 tarinde düzenledik,henüz sevkiyata başlamadık hatalı firmaya e-irsaliye düzenlediğimizi fark ettik.

Soru : Düzenlediğimiz e-irsaliyenin iptalinin prosedürü nasıl yapılacak

Cevap –      Alıcı tarafından e-İrsaliye yanıtı ile belge reddedilmelidir.

2- Düzenlediğimiz e-irsaliyede 5 ürün bulunmakta olup alıcı ürünlerden 2  almaktan vaz geçiştir. Henüz fatura düzenlenmemiştir. E-irsaliyede ki vaz geçilen 2 ürünün iptali nasıl olacaktır.?

Cevap –  Sorunuza göre, e-İrsaliyede belirtilen 5 üründen kısmi kabul ile kabul edilen 3 ürünün faturası oluşturulmalı, kalan 2 ürünün geri getirilmesi için alıcı adresinden satıcı adresine yeni bir e-İrsaliye düzenlenmelidir.

Satıcı e-irsaliye mükellefi alıcı nihai tüketici

3- E-irsaliyi 10.01.2022 tarihinde nihai tüketiciye düzenledik ve kendisi (e-irsaliye mükellefi değil) 14.01.2022 tarihinde ürünün tamamını kargo ile bize 

geri gönderdi. Belge düzeni nasıl olmalıdır. Düzenlediğimiz e-irsaliye ile ilgili yapmamız gereken bir şey var mı? 

Cevap – 3-      Sorunuza göre, e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı kullanıcı olmayan mükellefler e-İrsaliye yanıtı ile cevap veremeyeceğinden bu durumda e-İrsaliyenin açıkta kalmaması için yeni bir e-İrsaliye düzenleyip açıklama alanına ilk düzenlenen irsaliyenin tarih ve belge no ile iptal sebebine ilişkin bir not eklemeniz gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ” E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu ” altta sunulmuştur.

E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu

 

 

Benzer Kavramlar : 

e-irsaliyenin iptali 

E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu

Gelir İdaresi Başkanlığının düzenlemiş olduğu ” E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu “u aşağıda ki linki tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Irsaliye_Uygulama_Kilavuzu.pdf

Kılavuzdan önemli notlar :

e-Fatura veya e-Arşiv Fatura’nın Sevk İrsaliyesi Yerine Geçtiği Durumlar
Malın teslimi (teslim sayılan haller dahil) anında e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlenmesi, belge üzerinde düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi, belge üzerinde “İrsaliye yerine geçer.” ibaresine yer verilmesi ve kâğıt çıktısının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması koşuluyla, e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura’nın kağıt çıktısı sevk irsaliyesi yerine geçeceğinden bu tür durumlarda ayrıca e-İrsaliye düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Elektronik Defter Genel Tebliğleri

Elektronik Defter (E-Defter) İle İlgili Resmi Gazetede Yayınlanan Genel Tebliğlere alttaki yazıları tıklayarak ulaşa bilirsiniz.

1 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği

2 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

3 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

 

Benzer Kavramlar  :

e-defter

e defter

Vergi Tahakkukları ve Vergi Beyannameleri İnteraktif Vergi Dairesinden Nasıl Görüntülenir?

İnteraktif vergi dairesi sistemine aşağıda ki link i tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/

Altta ki görselde ki ” interaktif Vergi Dairesi ” kutucuğu tıklanacak.

Altta ki ekrandan interaktif vergi dairesi şifreleri ile veya e-Devlet kullanıcı bilgileri girilmesinin ardından ” Güvenlik Kodu ” girilecek ve ENTER tıklanarak veya ” İnteraktif Vergi Dairesi Giriş ” yazısı tıklanarak sisteme giriş yapılacak.

 

Üstte ki görselde ki arama çubuğuna kısaca ” beyanname ” yazıldığında altta ki  görselde ki gibi kavram listesi açılacak ve listeden ” Beyanname ve Tahakkuk Bilgisi ” yazısı tıklanacak.

Altta ki görsel de görüldüğü gibi son yılda verilen beyannameler verildiği ay bazında ekranda görülecektir.

Sola ve sağa tuşlar tıklanarak yıllar arasında geçiş yapılabilir, önceki yıllarda verilen beyanname ve tahakkukları da görüntüleyebilirsiniz.

Beyanname 1 ” ve ” Tahakkuk “yazıları ayrı ayrı tıklanarak beyanname ve tahakkuklar görüntülene bilmektedir. Tıklama sonrasında aşağıda ki görsel görüntülenmekte olup ” Görüntüle ” yazısı tıklandıktan sonra belge görüntülemesi yapılmaktadır.

 

Benzer Kavramlar

beyanname görüntüleme

beyannamemi nasıl görüntüleye bilirim

Genel Sağlık Sigortası Prim Borcu Nasıl Öğrenilir ve Kredi Kartı İle Nasıl Ödenir.

Genel Sağlık Sigortası borcunu öğrenmek için ve varsa borcu kredi kart ile ödemek için aşağıda ki adımları takip etmek gerekir.

E-Devlet sistemine girdikten sonra arama çubuğuna kısaca ” gss ” yazarak aratma yapılabilir.

Altta ki görselde ki görüleceği üzere ” Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama (Sosyal Güvenlik Kurumu) yazısı seçilir.

Üstte ki ekranın altına doğru inildiğinde aşağıda ki görselde görüldüğü gibi ” Kredi Kartı ile Ödeme Yap ” butonu görülür.

Genel Sağlık Sigortası Prim borcunu kredi kartı ile ödemek için ” Kredi Kartı ile Ödeme Yap ” yazısı tıklanır.

Altta ki görsel de görünen ” Tamam ” yazısı tıklanarak devam edilir.

Altta ki görsel de görünen ” Onayla ” yazısı tıklanarak devam edilir.

Borç durumunu sorgulamak için altta ki ekranda ki ” Borç Sorgulama ” yazısı tıklanır.

Üstte ki görsel de ” Borç Tutar ” kısmında GSS borcu görünmektedir.

Üstte ki görselde ki ” Onay ” tıklanacak.

Üstte ki görselde ki kutucuklara kredi kartı bilgileri girilip ” Ödeme Yap ” yazısı tıklanarak ödeme işlemine devam edilir.

E-Devlet sistemin de kayıtlı cep telefonuna kısa mesaj (giriş Kodu/giriş şifresi) gelecek olup şifre sisteme girilecek ve ödeme tamamlanacaktır.

 

Benzer kavramlar  :

gss sorgulama

gss borç sorgulama

g.s.s. borç sorgulama

genel sağlık sigortası sorgulama

genel sağlık sigortası borç sorgulama

genel sağlık sigortası prim borcu sorgulama

sağlık prim borcu sorgulama

gss kredi kartı ile nasıl ödenir

gss kredi kartı ile ödeme

gss kart ile ödeme

gss kart ile nasıl ödenir

 

 

Sermaye Şirketinin Şahıs İşletmesine Dönüştürülmesi Halinde Vergisel Açıdan Yapılması Gerekenler

Konu ile ilgili 23.01.2018 tarihinde İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından ” Sermaye şirketinin şahıs işletmesine dönüştürülmesi ” konulu ve 11395140-105[179-2013/VUK2-7162]-74132 sayılı özelge mevcuttur.

Özelgeyi görüntülemek için altta ki linki tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/sermaye-sirketinin-sahis-isletmesine-donusturulmesi-isleminin-vergi-mevzuati-karsisindaki-durumu

A- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI

……….Dolayısıyla, Kurumlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesi uyarınca …Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.’nin tasfiyeye tabi tutularak hükmi şahsiyetine son verilmesi; şahıs işletmenizin de yeni kuruluş merasimine tabi tutularak mükellefiyetinin tesisi gerekmektedir.

B- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI

……….Buna göre, limited şirketin aktifinde kayıtlı olan ve teslimleri KDV’ye tabi olan varlıkların (stoklar, duran varlıklar vs.) devir tarihi itibariyle emsal bedeli üzerinden KDV hesaplanıp beyan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, gelir vergisinden mükellefiyet tesis ettirerek ticari faaliyet çerçevesinde yapacağınız teslim ve hizmetler KDV Kanununun (1/1) maddesine göre KDV’ye tabi olacaktır.

C- VERGİ USUL KANUNU UYGULAMASI

1. Tutulacak Defter Yönünden:

Bu itibarla, şirketinizi Türk Ticaret Kanunu uyarınca ferdi işletmeye dönüştürmeniz durumunda ticaret erbabı olarak işe başlamanız söz konusu olacaktır. Bu durumda, yeni işe başlamanız nedeniyle işletme hesabı esasına göre defter tutmanız mümkün bulunmaktadır. Ancak, sonraki hesap dönemlerinde tutulacak defterlerin tayininde Vergi Usul Kanununun sınıf değiştirmeye ilişkin hükümlerinin dikkate alınması gerektiği tabiidir.

2. Aktife kayıtlı iktisadi kıymetler yönünden:

……….Buna göre limited şirketinizin şahıs işletmesine devir işlemleri Vergi Usul Kanunun 328 inci maddesi gereği satış hükmünde olduğundan, şahıs işletmesine devredilecek olan limited şirketin aktifinde kayıtlı emtialar, ticari araçlar ile demirbaşlar vb. kıymetler için emsal bedel üzerinden fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

3. Ba-Bs Formu Verme Yükümlülüğü Yönünden:

……….Buna göre, 1/1/2013 tarihi ile ticaret sicilinde tescil tarihi olan 5/4/2013 tarihi arasında yapılan mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının omotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. adına, mükellef veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki verilmiş meslek mensupları tarafından ilgili Genel Tebliğde belirtilen süreler içinde elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir. Şahıs işletmeniz için 5/4/2013 tarihi itibariyle ikinci sınıf tüccar olarak işletme hesabı esasına göre defter tutmanız halinde; Ba ve Bs bildirim formlarını verme yükümlülüğünüz bulunmamaktadır. Ancak ihtiyari şekilde birinci sınıf tüccar olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih etmeniz halinde, söz konusu tarih itibariyle yapılan mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının ilgili Genel Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, 2014 takvim yılı ve sonrası için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177, 178, 179 ve 180 inci maddelerinde belirtilen defter tutma hadleri ve sınıf değiştirme hükümleri doğrultusunda değerlendirme yapılarak defter tasdik ettirilmesi gerektiğinden, bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ilgili dönemler için Ba ve Bs bildirim formlarının verilmesi gerekmektedir. Ancak mezkûr Kanunun ilgili maddelerinde geçen defter tutma hadleri ve sınıf değiştirme hükümleri uyarınca işletme hesabı esasına göre defter tutulması durumunda ilgili dönemler için Ba ve Bs bildirim formlarının verilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Benzer Kavramlar :

Şirketin şahıs firmasına dönüştürülmesi halinde vergisel uygulamalar

şirketten şahıs işletmesine dönüşüm

şirketin şahıs mükellefiyetine geçiş

şirketin işletmeye dönüştürülmesi

şirketin işletmeye çevrilmesi

şirketin şahıs firmasına çevrilmesi

şirketten şahıs firmasına geçiş

şirket şahıs firmasına dönüştürülür mü

şirketi şahıs firmasına dönüştürülmesinde ne yapmak gerekir

şahıs firması şirket

şirket şahıs firması dönüşüm

şirket şahıs firması geçiş

 

 

 

Bilanço Usulüne Göre Defter Tutan Mükellefiyetin Adi Ortaklığa Dönüştürülmesi Durumunda Vergisel Açıdan Yapılması Gerekenler

Konu ile ilgili 30/09/2014 tarihinde Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından ” Bilançoya tabi ferdi işletmenin, adi ortaklığa dönüştürülmesinde izlenecek yol ile stoktaki mallara fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ile ÖKC’nin nasıl kullanılacağı. ” konulu özelge mevcuttur.

Özelgeye görüntülemek için altta ki linki tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/node/98990

Özelgeden önemli alıntılar.

   I- GELİR VERGİSİ KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

……….Buna göre,

            – Söz konusu faaliyetinizin adi ortaklık olarak yürütülecek olması nedeniyle katma değer vergisi ve stopaj yönünden ferdi işletmenin mükellefiyeti sona ereceğinden, adi ortaklığın stopaj ve katma değer vergisi mükellefiyetinin tesis ettirilmesi,

            – Adi ortaklığın defterlerinin işe başlama tarihinden önce tasdik ettirilmesi,

            -Bilânço usulüne tabi ferdi işletmenizin adi ortaklık şekline dönüştürülmesinde, ferdi işletmenizin defterinde kayıtlı bulunan ve adi ortaklığa sermaye olarak konulacak olan değerlerin, alacak ve ayni hakların (adi ortaklık kurulduktan sonra adi ortaklığı ait olacağından) adi ortaklık adına fatura düzenlenmek suretiyle çıkışının yapılarak hesap döneminin kapatılması ve elde edilen kazancın da ticari kazanç olarak yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilmesi, gerekmektedir.

 II-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

……Buna göre; bilanço esasına göre defter tutan ferdi işletmenin adi ortaklığa dönüşmesi işleminin Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi kapsamında gerçekleşmesi halinde bu işlem Kanunun 17/4-c maddesine göre KDV´den istisna olacaktır. Ancak, söz konusu işlemin Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi kapsamında değerlendirilmemesi halinde bu işlem genel hükümlere göre KDV´ye tabi olacaktır.

III- KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN YÖNÜNDEN

…….Buna göre, şahsi işletmenizin yeni bir ortak alınmak suretiyle adi ortaklığa dönüştürülmesinin kısmi hisse devri olması sebebiyle ödeme kaydedici cihazınızın mali hafızasındaki şahsi işletmenize ait bilgileri 60 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliği uyarınca tespit ettirmeniz, ödeme kaydedici cihazın mali hafızasını değiştirmemeniz, devir işlemini müteakip vergi dairesine müracaat ederek mükellefiyet değişikliğine uygun olarak gerekli kayıt işlemlerini yaptırmanız ve yeni ödeme kaydedici cihaz levhası çıkarttırmanız gerekmektedir.

 

Benzer Kavramlar :

Bilanço şahıs firması adi ortaklık dönüşüm

şahıs bilanço adi ortaklık dönüşüm

Bilanço usulüne göre defter tutan mükellefiyetin adi ortaklığa dönüştürülmesi durumunda vergi uygulamaları

Bilanço usulüne göre defter tutan mükellefiyetin adi ortaklığa dönüştürülmesi durumunda ne yapılması gerekir

Mükellefiyet değişimlerinde yapılması gerekenler

 

SGK İşyeri Açılış Bildiriminin e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi Üzerinden Yapılması

Aşağıda ki link tıklanarak SGK İşveren Açılış uygulama ekranına giriş yapılmaktadır.

http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/esgkIsyeriBildirgesi

 

Benzer Kavramlar :

SGK işyeri açılışı

e devlet üzerinden sgk işyeri açılışı

ssk işyeri açılışı

e devlet üzerinden ssk işyeri açılışı

sgk işveren dosya açılışı

ssk işveren dosya açılışı

sgk işyeri açılışı

ssk işyeri açılışı

SGK İşyeri Açılış Bildiriminin e-Devlet sistemi Kimlik Doğrulama Sistemi Üzerinden Yapılması

sgk işyeri açılış bildirimi e-devlet sistemi

sgk işyeri açılışınnın e-devlet sistemi

sosyal güvenli kurumuna işyeri açılış bildirimi e-devlet sistemi

sosyal güvenli kurumuna işyeri açılışı

sosyal güvenli kurumu işveren dosya açılışı

 

 

 

 

PTT Sisteminden Kredi Kartı İle HGS Bakiye Yükleme (HGS – Hızlı Geçiş Sistemi Para Yükleme)

Arama motoruna ” hgs bakiye yükleme ” yazılarak arama yapıla bilineceği gibi altta ki linkten de direkt sisteme giriş yapılabilir. (PTT E-Platform)

https://www.turkiye.gov.tr/ptt-hgs-bakiye-yukleme-gercek-kisi

 

Altta ki görsel de ekrana gelecek olup ” Kimliğimi Şimdi Doğrulama ” yazısı tıklanır.

Altta ki ekranda,

1- T.C. Kimlik No girilecek

2- e-devlet şifresi girilecek

3- ” Giriş Yap ” yazısı tıklanacak

 

” Bakiye Yükle ” tıklanacak

 

Kredi kartından HGS yükleme işlem için komisyon alınmaktadır.

(1) ” Doğrulama Kodu ” yazılı boş kutucuğa kayıtlı cep telefonuna gelecek olan altı rakamlı şifre yazılacaktır.

(2) ” Onay ” yazısı tıklanır ve ödemeye devam edilir.

Ödeme dekontunu e-posta adresinize gönderebilirsiniz.

” E-Posta Adresi ” kısmına mail adresi girilerek ” Gönder ” yazısı tıklanarak gönderilebilir.

Ödeme sonrasında aşağıda örneğinin yer aldığı şekilde Ödeme Dekontu oluşmaktadır.

 

Benzer Kavramlar   :

HGS yükleme nasıl yapılır

HGS kredi kart yükleme

Hızlı geçiş sistemi bakiye yükleme

araç hgs yükleme

otomobil hgs yükleme

hgs para yükleme

hgs bakiye yükleme

ptt hgs kredi kart

ptt den hgs bakiye yükleme

hgs yükleme kredi kartı ile 

hgs nasıl yüklenir

kredi kart ile hgs yükleme nasıl yapılır

PTT e-platform

 

 

 

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..