Aylık arşiv 30/12/2021

E-DEFTER / ELEKTRONİK DEFTER

1 SIRA NOLU ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ

e-Defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.edefter.gov.tr%2Fdosyalar%2Fkilavuzlar%2Fe-DefterUygulamasiBasvuruKilavuzu.pdf&clen=118252&chunk=true

 

Elektronik defter uygulamasına sadece elektronik ortamda başvuru yapılabilmektedir. Kâğıt ortamında yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. 

Elektronik defter uygulamasına sadece format ve standardı www.edefter.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan defterlerin elektronik ortamda tutulabilmesi amacıyla başvuru yapılabilecektir.

Elektronik Defter Uygulamasına başvuruda bulunup Başkanlığın değerlendirmesi sonucunda e-defter tutmasına izin verilen mükellefler, başvuru tarihini takip eden ayın başından itibaren elektronik defter tutmaya başlayacaklardır. Özel hesap dönemine tabi mükellefler ise başvuru tarihini takip eden özel hesap dönemi ay kesri itibariyle elektronik defter tutmaya başlayacaklardır.

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığınca başvuru formunda belirtilen e-posta hesabına, elektronik defterin ne zamandan itibaren GIB sistemine yüklenmesi gerektiği bilgisi, başvuru evrağının pdf formatındaki kopyası ve başvurunun evrak numarası bilgileri gönderilir.

Elektronik defter uygulamasına başvuru yapacak mükellefler, başvuru formunu doldurmak için www.edefter.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan “e-Defter Uygulaması Elektronik Başvuru Rehberi” nden yararlanabilirler.

Elektronik Başvuru Rehberi

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.edefter.gov.tr%2Fdosyalar%2Fkilavuzlar%2Fe-DefterElektronikBasvuruRehberi.pdf&clen=1122591&chunk=true

Herhangi bir kesinti veya sistem arızası nedeni ile beratların Başkanlık tarafından onaylanması işleminin gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu beratlar, gerçek kişi mükellefler için nitelikli elektronik imza veya mali mühür, tüzel kişi, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar için mali mühür ile zaman damgalı olarak imzalanacak veya onaylanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak olan zaman damgaları TÜBİTAK-BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi ’nden temin edilecektir.

E-Defter Uygulamasına geçiş başvurusu için öncelikler tüzel kişiler için Mali Mühür, şahıs firmaları için ise Mali Mühür veya elektronik imza almaları gerekmektedir.

  • Mali mühür, TÜBİTAK-BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi ’nden temin edilmektedir.
  • https://kamusm.bilgem.tubitak.gov.tr/
  • Elektronik İmza, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun dördüncü maddesinde tanımlanan elektronik imza, aynı kanunun sekizinci maddesi kapsamında faaliyette bulunan elektronik imza servis sağlayıcılarından temin edilecektir.

E-DEFTER SAKLAMA KULLANICI KILAVUZU

e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur. e-Defter ve beratların teknik yeterliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta saklama izni verilen özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde muhafaza usulü ile muhafaza edilmesi sürecinde e-Defter uygulamasına dâhil olan mükellefler ve özel entegratörler tarafından uyulması gereken genel, gizlilik ve güvenliğe ilişkin usul ve esaslar, Başkanlık tarafından hazırlanarak edefter.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanır.

E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ SAKLAMA İŞLEM ADIMLARI

Öncelikle https://deftersaklama.gib.gov.tr/download/ adresinden kurulum dosyası indirilir.

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU – VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK – VERBİS

24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulacak olan Veri Sorumluları
Sicilinin oluşturulması, idaresi ile Veri Sorumluları Siciline yapılması öngörülen kayıtlara ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak amacıyla Vergi Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeli yayınlanmıştır.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için altta ki linki tıkayınız.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

https://www.kvkk.gov.tr/

 

VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Kanuna Uyum Süreci ve VERBİS

Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5419/Kurul-Kararlari

 

e-ARŞİV UYGULAMALARI (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İPTAL, İHTAR/İTİRAZ BİLDİRİM KILAVUZU

E-arşiv faturaları için iptal talebi

E-arşiv faturaları için itiraz talebi

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/e-Arsiv_Uygulamalari_Iptal_Ihtar_Itiraz_Bildirim_Kilavuzu_V.1.0.pdf

 

https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html

Ekranın sol alt tarafında ” DUYURULAR            [Arşiv]   ” tıkla

03.05.2021

e- Arşiv Uygulamalarında (e-Arşiv Fatura, e-SMM) düzenlenen belgeler için düzenleyicisi ve belgenin muhatabı alıcıları tarafından kullanılması suretiyle, düzenlenmiş belgelerin elektronik ortamda iptal/itiraz talepleri oluşturulması ve iptal/itiraz taleplerinin elektronik ortamda onaylanmasına ilişkin usul, esas ve sürelerin belirlendiği “e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu” yayımlanmıştır. Söz konusu Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

 

e-ARŞİV UYGULAMALARI (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İPTAL, İHTAR/İTİRAZ BİLDİRİM KILAVUZU

Kılavuzdan Önemli Notlar

3)  e-Belge (e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu) İptal Talebi

e-Arşiv Fatura ve e-SMM belgelerinin iptal işlemlerinde 8 günlük sürenin tespiti e-belgenin alıcıya iletilme tarihinden itibaren başlar. İptal işlemi her durumda 8 günlük süre içinde yapılmalıdır.

 

 

 

 

Benzer Kavramlar  :

e arşiv fatura iptal işlemi

e-arşiv fatura iptal işlemi

e arşiv fatura itiraz işlemi

e-arşiv fatura itiraz işlemi

 

Nihai tüketiciye yapılan ürün satışı için düzenlenen e-arşiv faturanın ürün gönderilmeden alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde e-arşiv fatura nasıl iptal edilir.

Faturayı düzenleme tarihi ile iptal tarihi arasında ki geçen sürenin (faturanın düzenlendiği günüde sayarak) 8 günü geçmemesi halinde e-arşiv faturayı düzenlediğiniz sistem üzerinden iptal talebi oluşturacaksınız. E-arşiv faturayı düzenlediğiniz kişi nihai tüketici olduğundan sizin iptal talebinizi onaylamasına gerek yok. Süre 8 günü geçmiş ise iptal talebi oluşturamazsınız faturanın iptal olduğuna ve kayıtlarınıza alınmayacağına dair bağlı olduğunuz vergi dairesine dilekçe yazarak iptal faturayı da dilekçeye ekleyerek işlem yapabilirsiniz. Dilekçe işlemini İnter Aktif Vergi Dairesi aracılığı ile yapabilirsiniz.

27.12.2021 tarihi itibariyle  uygulama bu şekilde.

 

Benzer Kavramlar :

nihai tüketici e-arşiv fatura iptali

 

Gider Pusulasında Yeni Uygulama

26 Ekim 2021 tarihli 31640 sayılı resmi gazete de yayınlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23. maddesi ile Gider Pusulasının Düzenlenmesi hususunda yeni bir uygulama başlatılmıştır.

7338 sayılı kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 234. maddesinde düzenleme yapılmıştır.

Yaptırdıkları iş veya satın aldıkları mallar için Gider Pusulası düzenlemek zorunda olan mükellefler VUK 234. maddesinin  4. bendinde ki sürelere uymak kaydı (7 gün) ile satın almış oldukları malların ve yaptırdıkları işlerin (hizmetlerin) bedellerini banka, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları veya PTT aracılığıyla ödenmesi halinde ve ödeme belgelerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 234. maddesinin 2. bendinde ki bilgileri ihtiva etmesi halinde bahsi geçen kurumların düzenlediği belgeler Gider Pusulası yerine geçer.

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 234. maddesinin 2. bendin gereğinde Gider pusulasında yer alması gereken bilgiler aşağıda sayılmıştır.

1- İşin mahiyeti,

2- Emtianın cins ve nev’i

3- Miktar

4- Bedelini

5- İş ücretini

6- İşi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlariyle soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını)

7- Adreslerini

8- Tarihi

Elektronik Defterlerde Berat Uygulaması

Elektronik olarak tutulan defterlerde tasdik: Madde 226/A- (Ek:14/10/2021-7338/20 md.) Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan yetki kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca müştereken belirlenen usul, esas ve süreler dahilinde elektronik ortamda tutulan defterler için berat alınması, elektronik ortamda tutulan diğer defterlerin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul, esas ve süreler dahilinde onaylanması bu Kanun uygulamasında tasdik hükmündedir. Berat ve onayın belirlenen usul, esas ve süreler dahilinde alınmaması veya yapılmaması durumunda defterler tasdik ettirilmemiş sayılır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gerekli Gördüğü Hallerde Mükellefin Vergi Dairesini Değiştirebilmektedir.

26 Ekim 2021 tarihli 31640 sayılı resmi gazete de yayınlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

” Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde; mükelleflerin iş yeri ve adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresleri ile il ve ilçelerin idari sınırlarına bağlı kalmaksızın elektronik ortamda kurulanlar dahil olmak üzere vergi daireleri ve bölge bilgi işlem merkezleri kurmaya, vergi dairelerine bağlı şubeler açmaya, vergi dairelerini diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlemeye, şubelerin yetki, görev ve sorumluluklarını tespit etmeye, vergi dairelerinin yetki alanı ile vergi türleri, meslek ve iş grupları itibarıyla mükelleflerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemeye, bağlı olunan vergi dairesi tarafından yapılan işlemlerin diğer vergi daireleri tarafından yapılabilmesine ve vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Geçici Vergi Dönemleri Üç Döneme İndirilmiştir.

Geçici Vergi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 120. maddesinde tanımlanmıştır. Geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanmakta ve üçer aylık dönemleri takip eden ikinci ayda beyan edilip ödenmektedir.

26 Ekim 2021 tarihli 31640 sayılı resmi gazete de yayınlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9. maddesi ile daha önce dört dönem halinde beyan edilen Geçici Vergi (Peşin Vergi) dönemi üçer aylık dönemler halinde üç döneme indirilmiştir. Ekim-Kasım-Aralık aylarını kapsayan dördüncü dönem beyan edilmeyecektir.

Bu uygulama 2022 yılı gelirlerine uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir dolayısıyla 2021/4. dönem Geçici Vergi Şubat/2022 döneminde verilecektir.

 

Benzer Kavramlar  :

geçici vergi dönemleri

geçici vergi vergilendirme dönemleri

geçici vergi ayları 

geçici vergi ne zaman verilir.

 

Basit Usul Ticari Kazançları Gelir Vergisinden İstisna Edilmiştir.

26 Ekim 2021 tarihli 31640 sayılı resmi gazete de yayınlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. Maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere “ Mükerrer Madde 20/A “ eklenmiş olup ilgili madde

“MÜKERRER MADDE 20/A – Bu Kanuna göre kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin 46 ncı maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden müstesnadır.” Denilerek Basit Usul Mükelleflerin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 46 ncı maddesi kapsamında ki gelirleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

 

Benzer kavramlar   :

Basit Usul mükellef gelir vergisi

basit usul gelir vergisi

basit usul yıllık vergi

basit usul senelik vergi

basit usul kazanç vergi dışı

basit usul kazanç istisna

basit usul kazanç gelir vergisi istisnası

basit usulde yıllık beyanname verilecek mi

basit usul senelik vergi istisnası

basit usul istisna

basit usul vergi yok

basit usul vergi var mı

 

Kar Payı Stopaj Oranı % 10’a İndirildi

22 Aralık 2021 tarihli 31697 sayılı 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Tam mükellef kurumların Kar Payı Dağıtım vergisi

6. a) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam  mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2021%2F12%2F20211222-11.pdf&clen=193435&chunk=true
Benzer Kavramlar  :
Kar payı dağıtımı vergi oranı
kar payı vergi
kar payı vergilendirilmesi

Asgari Ücrete İsabet Eden Ücret Gelir Vergisi Kaldırıldı (İstisna Kapsamına Alındı) / Asgari Geçim İndirimi Uygulaması Kaldırıldı

25 Aralık 2021 tarihli 31700 sayılı resmi gazete de yayınlanan 7349Nolu Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2. maddesi ile Asgari Ücret üzerinden ücret alanların ücretleri gelir vergisinden istisna edildiği gibi asgari ücretten daha yüksek ücret alanların ücretlerinin asgari ücrete karşılık gelen ücretleri de istisna kapsamına alınmıştır. İstisna 01.01.2022 tarihi ve sonrasında ki ücretlere uygulanacaktır.

MADDE 2 – 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.).”

İlgili resmi gazeteyi görüntülemek için altta ki linki tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211225-2.htm

25 Aralık 2021 tarihli 31700 sayılı resmi gazete de yayınlanan 7349Nolu Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3/b maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 32.maddesinde yer alan Asgari geçim indirimi 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.

Benzer Kavramlar  :

Asgari ücret vergi kaldırıldı

asgari ücrete vergi yok

ücretliler de gelir vergisi istisnası

asgari ücret vergi yok

asgari ücret gelir vergisi

asgari ücret vergisi

asgari ücret ücret gelir vergisi

asgari ücretlinin vergilendirilmesi

asgari geçim indirimi kaldırıldı

asgari geçim indirimi kalktı

Basit Usul Mükelleflerin Yanında Diğer Ücretli Kapsamında Çalışanların Yıllık Ödedikleri Gelir Vergisi Kaldırılmıştır.

GVK 64. Maddesi “ Diğer Ücretler “ başlığını taşımakta olup ilgili kanun maddesi kimlerin Diğer Ücretler kapsamında olduğunu ve nasıl vergilendirileceklerini izah etmektedir.

25 Aralık 2021 tarihli 31700 sayılı 7349Nolu Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun resmi gazetede yayınlanmış olup ilgili kanunun 3/b maddesi ile GVK 64. Maddesi 01.01.2022 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

01.01.2022 tarihinden itibaren aşağıda GVK 64. Madde de sayılı ücretler türleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Diğer ücretler(1) Madde  64  –  …..

  1. Kazançları basit  usulde  tespit  edilen  ticaret  erbabı yanında  çalışanlar.
  2. Özel hizmetlerde  çalışan  şoförler;
  3. Özel inşaat  sahiplerinin  ücretle  çalıştırdığı  inşaat  işçileri;
  4. Gayrimenkul sermaye  iradı  sahibi  yanında çalışanlar;
  5. Gerçek ücretlerinin  tesbitine  imkan  olmaması  sebebiyle,  Danıştayın  müspet mütalaasiyle,  Maliye  Bakanlığınca  bu  kapsama  alınanlar  (…)(1) (Ek:  26/12/1993-3946/14  md.;  Değişik:  22/7/1998-4369/81  md.)  Diğer  ücretler  için yıllık  beyanname  verilmez,  diğer  gelirler  nedeniyle  beyanname  verilmesi  halinde  de  bunlar beyannameye  ithal  edilmez.

 

Basit usul mükelleflerin araçlarında Diğer Ücretli kapsamında çalışanlar 01.01.2022 tarihinden itibaren yıllık Gelir vergisi (ücret gelir vergisi) ödemeyeceklerdir.

Kişisel ikamet amacıyla yapılan özel inşaatlarda çalışan sigortalıların yıllık ücret gelir vergileri 01.01.2022 tarihinden itibaren ödenmeyecektir.

 

Benzer Kavramlar   :

Ticari taksi şoför vergisi kaldırıldı mı?

Şoför stopaj

Taksi şoför stopaj

Diğer ücretli stopaj kaldırıldı

Diğer ücretli vergi kaldırıldı

Taksi şöför stopaj vergi

 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66)

66 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 21 Aralık 2021 tarihli 31696 sayılı Resmi gazetede yayınlanmıştır.

Damga vergisi tebliğ ekinde ki listeyi görüntülemek için altta ki yazıyı tıklayınız.

DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR

Damga Vergisi Kanunu

Kira kontratı damga vergisi – Binde 1,89 ( %0 1,89)

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Muhasebe Sözleşmesi Damga Vergisi)   – Binde 9,48 ( %0 9,48)

Yıllık Gelir vergisi Damga Vergisi Tutarı  :  132,30 – TL

Kurumlar vergisi beyannamesi : 176,70 – TL

Katma Değer Vergisi Tahakkuk Damga Vergisi   :  87,30

Muhtasar beyanname damga vergisi : 87,30 TL

Sosyal Güvenlik Kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri damga vergisi : 64,80 – TL

 

Benzer kavramlar :

Damga vergisi oranları listesi

Damga vergisi listesi

Kira kontratı damga vergisi

Muhasebe sözleşmesi damga vergisi

2022 KDV tahakkuk damga vergisi

2022 beyanname damga vergisi

2022 vergi tahakkuku damga vergisi

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 54)

2022 yılında uygulanacak olan Motorlu taşıtlar Vergisinin had ve tutarlarının yer aldığı 54 seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 21 Aralık 2021 tarihli 31696 sayılı Resmi gazetede yayınlanmıştır.

İlgili tebliği görüntülemek için altta ki linki tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221-11.htm

Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri

MADDE 4 – (1)

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Benzer Kavramlar :

MTV tutarı

MTV listesi

Motorlu taşıtlar vergisi otomobil ne kadar

Otomobil vergisi kaç tl

Otomobil mtv vergisi

mtv otomobil

araç vergisi kaç tl

araç yıllık vergisi

otomobil yıllık vergi

otomobil mtv

kamyon mtv

 

 

Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

53 seri nolu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 21 Aralık 2021 tarihli 31696 sayılı Resmi gazetede yayınlanmıştır.

İlgili tebliği görüntülemek için altta ki linki tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221-9.htm

Veraset ve İntikal vergisi kişi başı istisna tutarı :  455.635 TL 

– Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 455.635 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 911.830 TL),

Hibe de vergi istisnası (bedelsiz) 10.491 TL,

 

Benzer kavramlar :

veraset ve intikal vergisi oranları

Miras vergi oranları

hibe vergi istisnası

bedelsiz intikallerde vergi istsnası

2022 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2022 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi 22 Aralık 2021 tarihli 31697 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. 

Ücret tarifesini görüntülemek için altta ki yazıyı tıklayınız.

2022 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ

 

Benzer Kavramlar  :

2022 Asgari ücret tarifesi

2022 Asgari ücret listesi

2022 Muhasebe ücret tarifesi

2022 Mali Müşavir ücret tarifesi

2022 muhasebe tarifesi

2022 muhasebe listesi

2022 mali müşavir ücret tarifesi

2022 mali müşavir ücret listesi

Bilgisayar Yazılımlarına Uygulanacak Amortisman Oranı

Vergi Usul Kanunun 315. maddesi ile Maliye Bakanlığına ( Hazine ve Maliye Bakanlığı ) verilen yetkiye istinaden bakanlık amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranlarını ” belirlemektedir.

Bakanlık yayınlamış olduğu 333 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ” 4.3 – Bilgisayar yazılımları ” kısmında yazılımın Faydalı Ömrünün 3 yıl, Normal Amortisman Oranın da % 33,33 olduğu belirtilmiştir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı konu ile ilgili 20.08.2013 tarihli 64597866-105[313-2013]-136 sayılı Yurt dışı firmadan alınan yazılım hizmetlerinin uyarlanması amacıyla yapılan harcamalar ile yazılım için ödenen kullanım bedellerinin giderleştirilmesi konulu özelge yayınlamıştır. İlgili Özelgeyi görüntülemek için altta ki yazıyı tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/node/91366

 

Benzer Kavramlar  :

bilgisayar yazılımı amortisman oranı

yazılım gideri amortisman oranı

yazılım amortisman oranı

 

534 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

213 sayılı Vergi Usul Kanunun Muhtelif kanun maddelerinde yer alan 2021 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 01.01.2022 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların açıklandığı 534 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 21 Aralık 2021 tarihli 31696 sayılı resmi gazete yayınlandı.

İlgili tebliği ve ekini görüntülemek için altta ki yazıyı tıklayınız

534 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

534 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Eki

2022 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı – 2.000,00 -TL ( Fatura kullanma mecburiyeti – V.U.K. 232 ) – Mükelleflerin, Nihai tüketicilere yaptığı satışların 2.000,00 TL’yi aşması halinde fatura düzenlenmesi zorunludur.

2022 Amortisman Ayırma Sınırı – 2.000,00 -TL ( Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar )

2022 Usulsüzlük Dereceleri ve Cezaları

  1. Derece usulsüzlükler
  2. Derece usulsüzlükler

2022 Defter sınıfı değiştirme hadleri ( V.U.K. madde 177)

Yıllık alış tutarı    400.000,00 – TL

Yıllık satış tutarı  : 570.000,00 – TL

Yıllık Gayri safi iş hasılatı :   200.0000,00 – TL

İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı  :  400.000,00 – TL

 

 

İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçiler İçin Faydalandıkları SGK Prim Teşviklerinin Muhasebe kaydı

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılar için faydalandıkları sigorta prim teşviklerinin muhasebe kaydı ile ilgili olarak Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı 22.11.2017 tarihli 68554973-105[413-2016/8]-121157 sayılı özelge yayınlamış bulunmaktadır. İlgili özelge de ” ….Şirketiniz personelleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen ve Hazinece karşılanan sigorta prim desteğinin kurum kazancının tespitinde hasılat olarak dikkate alınması ve söz konusu tutarların “602-Diğer Gelirler” hesabında izlenmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Sigortalılara, Hazinece Karşılanan Prim Desteği ve Muhasebe Kaydı 

Benzer Kavramlar :

ssk prim teşviki muhasebe kaydı

sgk prim teşviki muhasebe kaydı

hazine teşvik muhasebe kaydı

devlet teşvik muhasebe kaydı

sigorta teşviki muhasebe kaydı

sigorta prim teşviki muhasebe kaydı

teşvikler muhasebe kaydı

 

Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Özellikli Durumlar

Soru 1) Kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği arsa sahibinin müteahhide teslim ettiği arsa için belge düzeni nasıl olmalıdır?

Cevap 1) Sorunun cevabı arsanın bir iktisadi işletmeye ait olup olmaması ve arsa sahibinin arsa alım satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak yapıp yapmamasına göre farklılık arz etmektedir. Arsanın bir iktisadi işletmeye dâhil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde arsa sahibi  müteahhit tarafından arsa payı karşılığında kendisi teslim edilen daire/dükkanlar için emsal bedeli üzerinden fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Arsanın iktisadi bir işletmeye dahil olmaması durumunda müteahhit arsa sahibine düzenlemiş olduğu daire/dükkanlar için Gider Pusulası düzenlemesi gerekmektedir.

19.11.2013 tarihli 84974990-130[1-2012-73]-1208 sayılı ” Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Sahiplerine Teslimi Yapılan Konutların Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi ” konulu özelgeye 

altta ki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/node/96844

Özelgeden alıntı “Şirketinize teslim edilen arsanın bir iktisadi işletmeye dâhil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, teslim edilen arsa için arsa sahibi tarafından, şirketinizce kendisine teslim edilen dairelerin emsal bedeli üzerinden fatura düzenlenmesi,

             – Arsa sahibinin gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde, arızi bir faaliyet olarak arsasını tarafınıza tesliminde, arsa sahibinin mükellef olmamasından dolayı şirketiniz tarafından arsa sahibi adına teslim edilen dairelerin emsal bedeli üzerinden gider pusulası düzenlenmesi,

Soru 2 ) Kat karşılığı inşaat işlerinde KDV açısından vergiyi doğuran olay ne zamandır? (Arsanın müteahhide teslimi, taşınmazların arsa sahibine teslimi)

Cevap 2 ) 6 Nisan 2014 Tarihli ve 28983 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin Ç. VERGİYİ DOĞURAN OLAY / Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi bölünde konu değerlendirilmiş olup ilgili bölümde “ (Değişik cümle:RG-5/6/2018-30442)(4) Arsa karşılığı inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay, müteahhidin arsa payı karşılığı konut, işyeri gibi bağımsız birimleri arsa sahibine teslimiyle gerçekleşir. (Değişik cümle:RG-5/6/2018-30442)(4) Arsanın bir iktisadi işletmeye dâhil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutat ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi durumunda, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte, müteahhide yapılan bu arsa payı teslimi nedeniyle düzenlenecek faturada, arsa payı karşılığı alınan bağımsız birimlerin 213 sayılı Kanunun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı üzerinden KDV hesaplanır. Arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde arızi faaliyet olarak arsasını bağımsız birimler karşılığında müteahhide tesliminde ise KDV uygulanmaz.” denilmektedir.

Soru 3) Müteahhit, arsa sahibine teslim edeceği taşınmazlar (gayrimenkul) için hangi değer üzerinden fatura düzenleyecektir. (Arsa sahibi müteahhide fatura düzenlemesi gerekir ise hangi değer üzerinden fatura düzenleyecektir.)

Cevap 3) Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesine göre tespit edilen emsal bedel üzerinden fatura düzenlenmesi gerekmektedir. (Kaynak : 19.11.2013 tarihli 84974990-130[1-2012-73]-1208 sayılı özelge ). İlgili madde de emsal bedeli sıralamaya tabi tutulmuş olup, birinci sıra, ikinci sıra ve üçüncü sıra olarak sıralanmıştır. İkinci sıra da ” (Maliyet bedeli esası) Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli eder. ” denilmektedir. İkinci sıra hükümleri uygulanmak istendiğinde arsa sahibine teslim edilecek gayrimenkullerin KDV açısından değerlendirilmesinde arsanın iktisadi işletmeye ait olup olmadığı veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi durumunda toptan satış söz konusu olmakta ve gayrimenkul maliyetleri % 5 arttırılarak KDV hesaplanması gerekmektedir aksi durum da arsanın iktisadi işletmeye kayıtlı olmaması durumunda perakende satış hükümleri uygulanacak olup arsa sahibine teslim edilecek gayrimenkul maliyetleri % 10 arttırılarak KDV uygulanacaktır.

Örnek uygulama : Kat karşılığı sözleşme gereği müteahhide teslim edilmiş olan arsa üzerine müteahhit tarafından on dairelik bina inşa edilmiş ve toplam maliyet 1.000.000,00 TL dir. Sözleşme gereği arsa sahibine müteahhit tarafından beş daire teslim edilecektir.

Arsanın iktisadi işletmeye ait olması durumunda  :

1 daire maliyeti : 100.000,00 TL

5 daire ( 5 x 100.000,00 = 500.000,00 -TL)

Düzenlenecek fatura toptan teslim olarak değerlendirilip maliyetler % 10 Arttırılarak müteahhit tarafından fatura arsa sahibine düzenlenecek ve arsa sahibi tarafında aynı değer üzerinden müteahhide fatura düzenlenecektir.

500.000,00 + ( 500.000,00 x 10 / 100 ) = 550.000,00 – TL + KDV olarak fatura düzenlenecektir. KDV açısından gayrimenkullerin teslim tarihinde ki gayrimenkullerin niteliğine göre uygulanacak KDV oranları uygulanıp KDV hesaplanacaktır.

Soru 4) Kat karşılığı inşaat işlerinde arsanın şirket aktifine kayıtlı olması veya arsanın sahibi olan şirketin arsa salım satımını mutat ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi durumunda müteahhide arsa tesliminde uygulayacağı KDV oranı nedir?

Cevap 4) Arsa sahibi şirket müteahhide arsa tesliminde genel oranda KDV uygulayacaktır. (https://www.gib.gov.tr/node/91525)

 Konu İle İlgili Bazı Özelgelerin Linkleri Aşağıda Sunulmuştur.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre müteahhitin arsa rayiç bedelini maliyete eklemesi hk.

Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Sözleşmeye Göre Düzenlenecek Fatura Bedelleri

Kat Karşılığı İnşaatta Fatura Bedeli Hk.

Mülkiyeti şahsa ait olan arsa üzerine yapılan kat karşılığı inşaattan elde edilen dairelerin maliyetlerinin belirlenmesi hk.

Kat karş.inşaat işlerinde bağımsız birimlerin tesliminden önce arsanın veya arsa payının müteahhide devri ve konut KDV oranı.

Kat karşılığı inşaat işinde gerçek kişilerin ortaklığında olan arsanın bir kısmının müteahhide ait olması durumunda müteahhidin kendine ait payı işletmesine hangi değer üzerinden alacağı

Şirket aktifinde iki yıldan uzun süre kalan taşınmazın kat karşılığı devri

Kat karşılığı başkalarının arsasına yapılan inşaatlarda arsa sahibine daire dışında nakit ve kira ödemeleri hk.

Kat karşılığı arsasını müteahhide veren kooperatifin vergisel yükümlülüğü hk.

Kat karşılığı inşaat işi yapan firmanın arsa sahibi adına yaptığı giderlerin vergi mevzuatı açısından durumu ve belge düzeni.

Kat karşılığı inşaat işlerinde yapı denetim hizmeti faturası ile ilgili giderlerin muhasebeleştirilmesi

Kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre iktisap edilen gayrimenkulün satışının vergilendirilmesi

Soru) Müteahhidin arsa sahibine düzenlediği fatura alış bedeli olarak kabul edilir mi?

Cevap) …satışını yaptığınız dairenin Kat Karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesine istinaden müteahhit tarafından teslim edilmesi nedeniyle, maliyet bedeli esas alınarak düzenlenen faturada belirtilen bedelin iktisap bedeli olarak kabul edileceği tabiidir.

 

Kat Karşılığı İnşaat İşleri İle İlgili Kaynaklar

8. Arsa Karşılığı İnşaat İşleri   ( Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği )

 

 

Benzer Kavramlar :

kdv vergiyi doğran olay

kat karşılığı inşaat dairelerin arsa sahibine tesliminde vergiyi doğuran olay ve zaman

arsanın müteahhide tesliminde kdv açısında vergiyi doğuran olay ve zaman

arsa teslimi vergiyi doğuran olay ve zaman

daire teslimi vergiyi doğuran olay ve zaman

dükkan teslimi vergiyi doğuran olay ve zaman

arsa sahibi müteahhit teslim kdv

 

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..