Etiket arşivi: Fiili sevk tarihi

Mobilya imalatı işi ile iştigal etmekteyiz. Yurt dışına ihraç etmiş olduğumuz mallar ile ilgili ihracat faturası 29.12.2011 tarihinde düzenlenmiş olup malların fiili ihracı 03.01.2012 tarihinde gerçekleşmiştir. İlgili faturayı resmi defterlerimize 2011-Aralık ayının mı? Yoksa 2012-Ocak ayının mı geliri olarak kaydetmemiz gerekir.

Konu ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğünün 22.09.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-364 sayılı özelgesinde

“ Yurt dışındaki alıcının satış akdine konu olan malı satıcının Türkiye’deki fabrikasında, deposunda veya herhangi bir işyerinde kendisinin veya adına hareket edenin teslim alacağını satış akdinde belirlenmiş olması halinde satıcının belirtilen işyerinde malı teslim etmesiyle satış akdi tamamlanmış gelir tahakkuk etmiş olacağından söz konusu gelirin bu tarihin içinde bulunduğu takvim yılının kurum kazancı olarak değerlendirileceği tabiidir.

Diğer taraftan, ihracatta malın satıcının Türkiye’deki işyerinde teslim alınması hariç olmak üzere, Şirketiniz tarafından gerçekleştirilen ihracat faaliyetlerine ilişkin elde edilen gelirin fiili ihraç tarihi itibarıyla tahakkuk ettiğinin kabul edilmesi ve bu tarihin içinde bulunduğu takvim yılının (2010) kurum kazancı olarak değerlendirilmesi gerekir.” denilmek sureti ile konuya açıklık getirilmiştir.