Etiket arşivi: 2011 gmsi

Bakkallık faaliyeti ile iştial eden deftere tabi gelir vergisi mükellefiyim aynı zamanda aylık 500 TL mesken ve kiracı tarafından stopajı ödenen aylık 800 TL net kira geliri elde ediyorum. Kira gelirlerimi beyan etmem gerekir mi? Beyan etmem gerekiyor ise nasıl beyan edeceğim?

Deftere tabi mükellef olduğunuz için mesken kira gelirlerine uygulanacak (2011 yılı için) 2.800 TL lik mesken kira geliri istisnasından faydalanamazsınız.

213 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 86. Maddesi “ Toplama Yapılmayan Haller “ başlığını taşımaktadır.

İlgili madde de belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez. İlgili kanun maddesinin 1. Bendinin ( c ) fıkrasında “Vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye’de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları,” denilmek sureti ile tevkifata tabi tutulmuş ve gayrimenkul sermaye iratları (kira geliri) nın 2011 yılı için GVK 103 de ki ikinci gelir dilimi olan 23.000 TL yi aşmaması halinde beyannameye dahil edilmeyeceği belirtilmiştir.

HESAPLAMA:

2011 yılında elde ettiğiniz mesken kira geliri ile işyeri kira gelirinin brüt tutarı 23.000 TL yi aşması halinde mesken kira gelirinizle tevkifata tabi işyeri  kira gelirinizi de beyan etmek zorundasınız.

500 TL x 12 ay = 6.000 TL Mesken kira geliri

İşyeri kira geliri uygulamasında elde ettiğiniz net 800 TL nin brüt tutarını hesap etmek gerekir.

800 / 0,80 = 1.000 TL brüt işyeri kira tutarı

1.000 x 12 = 12.000 TL brüt işyeri kira geliri

6.000 TL– Mesken Kira Geliri

12.000 TL– İşyeri kira geliri

18.000 TL– Toplam kira geliriniz 23.000 TL yi aşmadığı için sadece mesken kira gelirinizi yıllık gelir vergisi beyannameniz ile bildirmeniz gerekiyor. İşyeri kira geliriniz ile ilgili her hangi bir beyanda bulunmayacaksınız.

KİRA BEYANNAMELERİNİN İNTERNET ORTAMINDA MALİYE TARAFINDAN HAZIRLANMASI VE MÜKELLEF TARAFINDAN ONAYLANMASI UYGULAMASI

S.M.M.M. Yakup Üçkardeş                                                                              18.02.2012
Atatürk Mah. Mimar Sinan Sok.
Atam İş Merkezi B Blok No:14/13 Kat : 4
Ümraniye/İst.
Ücretsiz Danışma Tlf. : 0216 – 412 26 62 Faks : 0216 – 329 72 31
web : www.yevmiyemaddesi.com
mail : smmm.yakupuckardes@hotmail.com

 

 

KİRA BEYANNAMELERİNİN İNTERNET ORTAMINDA MALİYE TARAFINDAN HAZIRLANMASI VE MÜKELLEF TARAFINDAN ONAYLANMASI UYGULAMASI

KONU , SORU VE CEVAPLAR

 

         Sadece kira geliri elde edenlerin kira geliri beyanlarının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden doldurulup mükelleflerin onayına sunulması ile ilgili 414 Sıra no’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 18 Şubat 2012 Cumartesi günü 28208 sayılı Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

 

Soru : (G.M.S.İ.) Kira Gelir Beyannamelerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden doldulması ve mükellefler tarafından onaylanması uygulaması hangi dönem kira gelirlerine uygulanacaktır.

Cevap : 01.03.2012 ile 25.03.2012 tarihleri arasında verilmek üzere 2011 yılı kira gelirlerine uygulanacaktır.

 

Soru : Gelir İdaresi Başkanlığı mükellef adına önceden hazırlayacağı beyanlarda mükelleflerin kira gelirleri ile ilgili hangi verilere göre beyanname hazırlayacaktır.

Cevap : Mükelleflere ilişkin MERİS,banka,PTT, tapu, sigorta şirketleri gibi kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgiler kullanılarak beyannameler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından doldurulacak ve mükellefin onayına sunulacak.

 

Soru : Hangi tarihten itibaren kira beyannamesi internet üzerinden onaylanabilecektir?

Cevap : 01.03.2012 tarihinden itibaren İdare tarafından hazırlanan kira geliri beyanları mükellefler tarafından onaylanmaya başlanacaktır.

 

Soru : Mükellefler kira gelirlerini sadece internet üzerinden mi verebilecekler.

Cevap : Hayır, isteyen mükellefler internet üzerinden,  isteyen mükellefler de kağıt ortamında beyanname doldurup vergi dairelerinden tahakkuk kestirebilecekler.

 

Soru : Mükellefler internet üzerinden beyanname onaylamak için sisteme nasıl girecekler.

Cevap : www.gib.gov.tr internet sitesinden mükelleflere özel güvenlik sorularına cevap vererek yada vergi dairesinden internet vergi dairesi şifresi alarak sisteme giriş yapabilecekler.

 

Soru : Vergi dairesinden internet vergi dairesi şifresi almak istiyorum ne yapmam gerekir?

Cevap : 414 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Ekinde Bulunan Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu (Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Eden Gerçek Kişiler İçin)’ nu doldurulup nüfus cüzdanınızla birlikte herhangi bir vergi dairesine bizzat başvurarak internet vergi dairesi şifrenizi alabilirsiniz.  Şifre kullanıcı adı, şifre ve parolayı içermektedir.

 

Soru : İlk defa kira gelirim için beyanname vereceğim, vergi dairesinde kira geliri için sicil kaydı açtırmadım ne yapmam gerekir?

Cevap : Daha önce GMSİ yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayan şahısların, İnternet Vergi Dairesinde kendileri için hazırlanan GMSİ beyannamelerini elektronik ortamda onayladıkları anda, adlarına GMSİ için mükellefiyet tesisi ve vergi tahakkuku işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

 

Soru : Kira Geliri Beyannameleri mülk sahiplerinin ikametgahlarının bağlı olduğu vergi dairesine verilmekte idi ikamet adresleri değişen mülk sahiplerinin yapması gereken ne dir?

Cevap : GMSİ mükellefiyeti bulunan ancak adres değişikliği nedeniyle 2011 GMSİ beyannamelerini yeni adreslerinin bağlı bulunduğu vergi dairesine vermek durumunda bulunan mükelleflerin; Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi üzerinden kendileri için hazırlanan beyannamelerini elektronik ortamda onaylamaları ile birlikte vergi dairesi değişikliği otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Elektronik ortamda yapılan onay işlemi adres değişikliği bildirimi olarak kabul edilecektir.

 

Soru : Kira Geliri Beyannameleri mükellef tarafından internet üzerinden onaylandıktan sonra tahakkuk nasıl alınacaktır?

Cevap : Önceden hazırlanmış GMSİ beyannamesinin mükellef tarafından elektronik ortamda onaylanması ile beraber vergiye ilişkin tahakkuk işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilecek ve tahakkuk fişi aynı anda elektronik ortamda mükellefe iletilecektir.

 

Soru : Kira Geliri Beyannameleri mükellef tarafından internet üzerinden en son ne zaman onaylanabilir?

Cevap : Mükellefler internet üzerinden önceden hazırlanmış beyannamelerini en geç 25.03.2012 tarihin de saat 24:00  den önce onaylamaları gerekir.